Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През 1998г. Столична Община взима решение за емитиране на еврооблигационен заем. Този вид заем е предпочетен от общинското ръководство, защото сред финансовите инструменти, които по времето на вземане на това решение могат да бъдат използвани, еврооблигационният заем има няколко предимства:

по-нисък лихвен процент, т. е. заема се евтин ресурс от чужбина;

слаба ликвидност на местния пазар, т. е. няма достатъчно свободни парични средства, които да се инвестират в инфраструктурни проекти;

излизане на София (респективно България) на световните капиталови пазари с финансова операция, която вече почти всички столици на бившите социалистически държави са направили.

Съвкупността от тези фактори към момента, в който се взима решението, предопределят емитирането на еврооблигации.

Основните характеристики на еврооблигациите са:

за емитирането им не са необходими гаранции, освен кредитния рейтинг на институцията, изготвен от световно призната агенция за кредитен рейтинг;

те се емитират в конвертируема валута;

минималната сума, която трябва да се получи, е $ 50 000 000.

емитирането се осъществява от т.нар. финансови посредници специализирани фирми или техни обединения (синдикат);

еврооблигациите се търгуват свободно на международните капиталови пазари.

Практика

Фаза Първа Решение на ОбС:

Необходимо е Общинският съвет да вземе решение от за емитиране на еврооблигационен заем.

Фаза Втора Анонсиране и избор на агент по заема:

Втората фаза представлява процедура по анонсиране на решението на Столична Община пред световната финансова общност. Общината започва подбор на агент по заема (агентът се нарича lead manager). Процедурата е следната:

чрез БНБ, МФ, ИНТЕРНЕТ и конкретни контакти на кмета се оповестяват намеренията на общината;

финансовите институции реагират и своевременно изпращат офертите си (в Столична Община са получени 14 оферти);

извършва се класацията (подборът).

Столична Община провежда два тура на първия избира 4 оферти, а след това и една от четирите. Всеки етап се одобрява от ОбС-София на база документи и становища на специалисти.

Фаза Трета Подписване на Мандатно писмо и сключване на договор:

След като се вземе решение относно Агента по заема, общината сключва конкретен договор с него. Тази процедура се предшества от подписването на Упълномощително (мандатно) писмо (Mandate Letter), чрез което Агентът, в случая френската банка "Париба", поема подготовката и организацията на емисията.

Фаза Четвърта Организация на емисията:

Организацията има множество етапи. При еврооблигационните заеми е желателно първоначално да се получи оценка за кредитоспособността или рейтинга на града. Съществено е тази оценка да бъде дадена от една от водещите рейтингови агенции. "Париба" предлага "Стандард и Пуърс". Цените за изготвянето на рейтингова оценка са високи около $ 40 000 еднократно, а всяка година рейтингът се подновява срещу допълнително заплащане. Характерно е, че, освен присъждането на рейтинг на града, се дава оценка и на всяка една дългова експозиция. Т. е. всеки път, когато се емитира дълг (или формира дълг), кредитната агенция присъжда рейтинг на самата финансова транзакция в допълнение на вече определения за общината. Ежегодното подновяване на оценката е необходимо, за да може всяка година кредитната агенция да отразява реално организационно-икономическото състояние на съответната институция.

След одобряването от Столична община на "Стандард и Пуърс", започват преговори, съпроводени с предоставяне на значителна по обем информация (за петгодишен изминал период), при съблюдаване на стандартизираните изисквания на агенцията. Като резултат от анализите "Стандард и Пуърс" определят рейтинг "Б с положителна перспектива", който е равен на суверенния (т. е. на страната). Кредитната оценка представлява своеобразно обезпечение по заема, т.е. не е необходима нито държавна гаранция, банкова гаранция или блокиране и ипотеки на общинско имущество рейтингът индикира пред инвеститорите степента на риск от просрочване или неплащане на дълга.

Присъденият рейтинг от "Стандарт и Пуърс" означава, че общината (респективно държавата) е стабилна понастоящем и е в състояние да изплаща редовно всички свои дългове, но съществуват "country risk" и политически риск, които евентуално биха довели до неплатежоспособност на кредитополучателя.

Фаза Пета Подготовка и подписване на договорите за емитиране:

На този етап се подготвят договорите за емитиране на еврооблигациите. Това е свързано с множество процедури, които се извършват от Агента по заема.

Фаза Шеста Подготовка и издаване на предварителен и окончателен проспект:

Характеризира се с преговори между юридическите консултанти на емитента (общината) и агента по емисията. Целта е постигане на пълна достоверност на данните, посочени в проспекта. Необходимо е подписването на правни становища (legal opinions) от адвокатите по сделката, отчитащи всички аспекти на емисията.

Фаза Седма Начало на подписката:

Всички изисквани документи се предоставят пред чуждестранната борса, включително проспекта. Започва продажбата на облигациите от агента по заема към негови клиенти или към първичните дилъри (мениджъри) на емисията.

Фаза Осма Край на подписката:

В обявения последен ден за подписката по сметка на общината постъпват средствата, получени от продажбата на облигациите.

Резултати

На 12 май 1999 г., еврооблигациите на град София са продадени. Като резултат от емитирането на еврооблигационния заем Столична Община получава около 50 млн. евро за срок от три години при лихва 9.75 на сто върху номиналната стойност на емисията. Консултантът по заема френската банка "Париба" предлага общинските облигации да се продават за 99.50 за номинал 100, което осигурява 9.95 на сто годишна доходност за купувачите на облигациите, по-голямата част от които са европейски финансови институции. Управлението на средствата ще бъде осъществено от Общинска банка АД, което допълнително ще увеличи общият ефект от проекта.

Средствата от заема ще бъдат изразходвани за инженерната инфраструктура на София. Очаква се сравнително големият мащаб на тази инвестиция да доведе до увеличение и на общата инвестиционна активност на територията на общината, като на принципа на мултипликатора се разкрият нови работни места. Тези нови работни места ще бъдат създадени, първо, директно в строителството и свързаните с инфраструктурата промишлени отрасли, и, второ, индиректно в сферата на търговията, услугите и комуналното стопанство, където ще бъдат изразходвани доходите на заетите. Ръководството на общината счита, че ще се реализират и значителни социални ефекти, които ще способстват за подобряване самочувствието на гражданите на София.

Иноватор: Георги Беловски
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 18
Георги Беловски
Началник управление "Международна дейност"
София - 1000
"Врабча" 6
Tel:(02) 980 53 28
Fax:(02) 981 51 47

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]