Foundation for Local Government Reform
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ В ОБЩИНИТЕФондацията за реформа в местното самоуправление и Програма Инициатива Местно самоуправление с подкрепата на Американската агенция за международно развитие провеждат от началото на 2004 година Кампания за прозрачност в общините, насочена към всички български общини. Основната цел е повишаването на прозрачността в работата на общинските съвети и общинските администрации, което да доведе до нарастване на доверието на гражданите в местната власт и стимулиране на тяхната гражданска ангажираност.

Предпоставките за провеждането на кампанията са: Създадената обществената нагласа за наличие на корупция във всички сфери и нива на управление; Очакванията на гражданите, че предизборните лозунги за откритост и прозрачност ще се превърнат в реални принципи на управление и поведение на общинските администрации и общински съвети; Процесът на ефективна децентрализация, изисква все повече възможности за участие на гражданите в процеса на формиране на политика на местно ниво и вземането на решения; Необходимостта от партньорство с бизнеса и повишаване на доверието на инвеститорите в местните власти; Прилагането на принципите на Европейската харта за местно самоуправление; Наличието на много положителни практики за прозрачност в управлението в отделни български общини, които събрани заедно могат да се прилагат систематично и целенасочено във всички общини.

Новият
общински мандат открива нови възможности за повишаване на откритостта и прозрачността в работата на общинския съвет и общинската администрация. Конкретните цели на Кампанията за прозрачност в общините през 2004 г. са: Всяка община да оцени самостоятелно степента на прозрачност в работата си; Постигане на консенсус и подготовка на програма за поетапно въвеждане на неизползваните до този момент практики в различните сфери на дейност в съответната община; Прилагане на нови управленски подходи, заимствани от международната практика; Обмен на информация и опит между общините.

Партньори на ИМС и ФРМС в реализацията на кампанията са Националното сдружение на общините, регионалните асоциации на общините и професионалните асоциации на общински специалисти. В рамките на Кампанията за прозрачност в общините през тази година се реализират следните дейности, утвърждаващи прозрачността в местното самоуправление:

> Разпространен е Въпросник за самооценка на общините относно степента на прозрачност в различните направления на тяхната дейност;

> Изготвен и разпространен в помощ на всички общини е Комуникационен план на кампанията;

> Сформиран на конкурсен принцип е Демонстрационен екип от 17 пилотни общини, които ще прилагат нови практики за прозрачност и ще предават опита си с останалите общини;

> Регионалните асоциации на общини в Република България провеждат дискусии по темата, на които общините споделят своя опит;

> Медиите (местни, регионални и национални) са информирани и поканени да отразяват новите практики на прозрачност, възприети от общините;

> Националното сдружение на общините включва темата за прозрачността и добрите общински практики в годишната си конференцията по повод Деня на българската община през месец октомври 2004 г.;

> Фондацията за реформа в местното самоуправление учредява Награда за най-прозрачно работеща община и най-добра практика в трудна и рискова област от общинската дейност, която ще бъде присъдена в края на годината;

> Създава се възможност общините да отразяват използването на въпросника за прозрачност, както и новите практики, които са въвели, в специална категория "Прозрачност и отчетност" на базата "Иновационни практики" в уеб-страницата на ФРМС;

> В общините е разпространен плакат на Кампанията за прозрачност.Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]