Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Икономическо развитие / Публично-частни партньорства / Междуобщинско коопериране
АДО Дунав
Асоциацията на дунавските общини с подкрепата на 17-те целеви общини успешно реализира планираните дейности по проекта. Основният резултат от него са ремонтираните и обзаведени 17 детски медицински кабинета, работещи и вече няколко месеца. Там малките пациенти се преглеждат в приветлива обстановка с мотивирани лекари и с помощта на ново, модерно оборудване. В заключение можем да кажем, че заедно постигнахме успешната реализация на един проект, с който с основание можем да се гордеем.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 ноември 2011
Номинации: 3
Добрата практика е реализирана в рамките на проект „Местна инициатива за прозрачност в устройството и управлението на територията на община Ямбол”. Проектът бе финансиран по Оперативна програма Административен капацитет. Водеща организация е Сдружение с нестопанска цел „Клуб Европейски инициативи – ИДЕА”, партньор е Община Ямбол.

Практиката участва в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти 2009 в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 ноември 2009
Номинации: 1
През 2009 г. в бюджета са предвидени 50 хиляди лева, а кандидатите са четири пъти повече о от 2008 г. – 39. Това е показател, че ефектът от програмата е оценен от гражданите и тя става все по-популярна. Инфраструктурните мероприятия с участието на граждани, местни търговски дружества, неправителствени организации цели подобряване на средата на обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 октомври 2009
Номинации: 5
  • В проекта участват 7 училища от общините Козлодуй, Оряхово и Мизия. Целта на проекта е повишаване на предприемаческата култура и развитие на бизнес умения в ученици от горния гимназиален курс;
  • Възпроизвеждане на успешна практика за бизнес образование, включващо състезание за разработване на реалистични бизнес планове от учениците, в седем местни училища в три общини.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 май 2009
Номинации: 5

 Проектът е създаден и се финансира от Британското Министерство на търговията и промишлеността и ПРООН.

            Основните  дейности по проект „Безвъзмездна помощ за стартиране на Малки и Средни предприятия”, са свързани с обучението на 30 лица, желаещи да стартират собствен бизнес. Обучени са в умения за стартиране, организиране и управление на малка фирма. От тях 20 лица успешно са покрили изисквания по проект минимум знания и умения, за допускане до следващия кръг за разработване на конкретен бизнес план. Екипът на Бизнес центъра е предоставил консултантска помощ при разработване на бизнес плановете на успешно издържалите теста бенефициенти.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 май 2009
Номинации: 0

Обявеният конкурс за финансиране на идеи в стралджанската община “Гиздаво село” от английския инвеститор “Солас Нюа Лимитид” увлече кметовете и кметските наместници в надпревара за доказване на възможности за преобразяване на селата. Общината подкрепи проектите с по 500 лв. на село.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 29 септември 2008
Номинации: 4

Община Свиленград ще участва в учредяването на търговско дружество “Свиленград енерджи” с предмет на дейност проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаични електроцентрали и производство на еленергия.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2008
Номинации: 4
Проектът Виртуален бизнес инкубатор е насочен към подкрепа за развитието и използването на човешкия капитал чрез насърчаване на предприемачеството в община Долна Митрополия, област Плевен.
Основната цел на проекта е да подпомогне и предостави възможност на безработни лица и новосъздадени фирми да стартират и развият собствен бизнес като се възползват от учебните материали, информацията, консултациите и услугите, които екипът на проекта ще предостави и по-специално ще:
-            тества условията за предоставяне на такива услуги в община Долна Митрополия;
-            даде увереност на хората и бизнеса при търсенето и ползването на консултантски услуги;
-            позволи на бенефициентите да определят специфичните си нужди от консултация;
-            разпространи информация и увереност в общността относно развитието на предприемачеството;
-            подпомогне местни структури като читалища да открият възможност да сътрудничат с бизнес центъра в подкрепа на местното социално-икономическо развитие по взаимноизгоден начин.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 януари 2008
Номинации: 2

Редовна пътническа линия до Румъния и обратно бе открита на 1.06.2007 г. Туристически кораб, превозващ 200 пътници ще обслужва маршрут Свищов /България/ и Зимнич /Румъния/. Инициатива реализирана с активното съдействие на Община Свищов и местната власт на град Зимнич.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 19 юли 2007
Номинации: 3

Освен всичките предвидени проекти в Целевата Програма по енергийна ефективност за 2006 г., Община Монтана изпълни още 9 важни проекти в тази област извън самата Програма. Общата стойност на изпълнените проекти, включени в Целевата Програма по енергийна ефективност за 2006 г. е 859 000 лв., от които 580 000 лв. са осигурени от общински бюджет. Проектите, които не са включени в Целева Програма по енергийна ефективност за 2006 г. са или спечелени чрез външно финансиране, или финансирани от бюджетния излишък в края на 2006 г. Те са на стойност 236 000 лв. Общата стойност на изпълнените проекти в областта на енергийната ефективност е 1 095 000 лв. За всеки един от изпълнените проекти по енергийна ефективност Община Монтана провежда целенасочена информационна кампания – пресконференции, подготвяне на презентации, предоставяне на консултации от страна на общинското Звено по енергийна ефективност със заинтересовани лица от местната общност и др. Само осъзнаването на значимостта и прилагането на практика от страна на цялото българско общество на твърдата политика на енергоспестяване ще доведе до реално изпълнение на националния приоритет за развитие на енергийния сектор. Така всички заедно ще допринесем за осъществяването на поетите ангажименти в тази област от страна на Република България, следвайки Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2007–2013 г. и свързаните с това Лисабонска стратегия, Директиви за енергийна ефективност и национални стратегии, програми и закони.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 25 юни 2007
Номинации: 3
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]