Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване

Платформата възниква като интерактивна връзка с ефективен информационен ресурс между гражданите и ОбА – Велико Търново. Основната цел е улесняване на диалога между потребители и институции, систематизиране и групиране на въпросите, по-лесна обработка от страна на адинистрацията.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
Чрез пряко овластяване и развитие на общностен капацитет, проектът предвижда създаването на механизъм за ефективно взаимодействие между гражданите, местната администрация и НПО, чиято цел е предоставяне на по-качествени административни услуги и засилване на процеса на социално включване на ромите.
Партньори:
Български институт за правни инициативи, България
Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение" - ЛАРГО, България

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 септември 2015
Номинации: 1
През 2011 г. Община Търговище е удостоена с „Кристален глобус” по Проект „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа” - доказателство за стабилността на административните процеси в Община Търговище
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 0
В партньорство с Правния факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” е създадена Правна клиника с участието на студенти от 4-ти курс специалност „Право”, които предоставят безплатни правни съвети и консултации на граждани в неравностойно положение – социално слаби граждани, представители на малцинствата, лица с увреждания, многодетни родители, самотни майки, пострадали от домашно насилие, и други, които не могат да си позволят възмездно правна помощ . За целта Община Лясковец е осигурила помещение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, където всеки вторник в рамките на два часа се организира приемна и се провеждат безплатните консултации. Община Лясковец също така съдейства за популяризиране на правната клиника чрез излъчване на информация в общинското кабелно радио и публикуване на съобщения на официалния интернет сайт на общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Целта на проекта бе създаване на предпоставки за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на е-услуги от общинска администрация - Смолян и кметствата на нейна територия. За тази цел е разработена и внедрена интегрирана информационна система в община Смолян с портал за електронни услуги.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 4
Въведен е иновативен подход СЕМКО за измерване в реално време на мнението на гражданите относно качеството на обслужване в Центъра за административно обслужване - Търговище. За първи път в практиката на публичната администрация се използва система, която дава възможност на клиента за обратна връзка, отразяваща реакцията му незабавно след получаване на услугата. Чрез СЕМКО - Система за експресно мнение за качеството на обслужване - потребителят изразява мнението си за обслужването, като всяко гласуване е обвързано с предоставяне на конкретна услуга.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1

През 2002 г. АБЧО създаде “Център за обучение и квалификация”, като част от изпълнението на проект "Иновационни практики за мобилизиране на общинските ресурси" , осъществяван с финансовата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие чрез Фондация за реформа в местното самоуправление.

Идеята за създаването на центъра за обучение бе провокирана от необходимостта за повишаване квалификацията на общинските служители и съветници и в изпълнение на целта на АБЧО за предоставяне на качествени услуги, между които и провеждане на обучения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 юни 2007
Номинации: 11

Резултатите, които се постигат с прилагането на този подход са: 1. за гражданите: осигуряване на оптимален и удобен достъп до административните услуги; съкращаване на време и финансови разходи за набавяне на необходимите формуляри; яснота и информираност за услугите; 2. за служители в кметствата: дава достатъчно оперативно време за извършване на качествени услуги; професионално усъвършенства не и умения за работа с клиенти; 3. за общинското ръководство: възможност за вътрешен контрол; добра база за ефективни управленски решения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 септември 2006
Номинации: 2

С решение 385/29.12.2005 год. Общински съвет - Ботевград по предложение на кмета на общината създава значка на кмет и значка на кметски наместник, като едни от символите на местното самоуправление, като те отличават своя носител с дадената му от избирателите власт, и правомощията по Закона за местно самоуправление и местна администрация.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 1

За по-доброто популяризиране решенията на Общински съвет - Ботевград те се предлагат на гражданите и чрез сайта на общината (с възможност да бъдат изтеглени), както и чрез ротативно табло на партерния етаж в Центъра за информация и обслужване на гражданите.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 август 2006
Номинации: 0
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]