Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През изминалото десетилетие енергийната ефективност и ВЕИ се превърнаха в приоритети на националната и европейската енергийна политика и се наложиха като главни инструменти за противодействие на изменението на климата.

Процесът на изпълнение на критериите за членство в Европейския съюз и прилагане на Acquis Communitare поставят пред българските общини отговорности и задължения за формиране на политики за устойчиво икономическо развитие на местно и регионално ниво, подготовка и изпълнение на планове за енергийна ефективност.

Като страна-член на Европейския съюз България трябва да спазва европейското законодателство в областта на енергията (Зелена книга на Европейската комисия, План за действие за енергийна ефективност, Директива 2002/91/ЕО за енергийна ефективност на сгради и др.), които поставят пред властите редица ангажименти, свързани с рационалното използване на природните и енергийните ресурси, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и популяризиране на възможностите за пестене на енергия.

В Европейския съюз, а вече и в България се предприемат енергични действия за популяризиране на чистата енергия на общинско и национално ниво. До преди няколко години общините нямаха съществени функции в областта на енергията, но днес вече ефективното управление на енергията е грижа и на местните власти.

Спазвайки основния принцип устойчивото развитие, а именно “Мисли глобално, действай локално” и в отговор на нуждите на общините-членки Асоциацията на българските черноморски общини инициира проекти, в рамките на които се създадоха три агенции за управление на енергията в Черноморския регион.

Практика

Стъпки на реализация на практиката

1. Разработен проект за създаване на Черноморска регионална агенция за управление на енергията - Варна. Проектът е финансиран по Програма “SAVE ІІ” на Европейската комисия, Генерален Директорат за енергия и транспорт (40 %) и съфинансиран от Асоциация на българските черноморски общини (60%). Проектът се реализира в периода януари 2003 – юли 2006 г. и е на обща стойност 300 000 Евро.

2. Разработен проект за създаване на Регионална агенция за управление на енергията – Бургас и Агенция за управление на енергията – Добрич. Проектът е финансиран по Програма “Интелигентна енергия за Европа” на Европейската Комисия, Генерален Директорат за енергия и транспорт (50 %) и съфинансиран от Асоциация на българските черноморски общини (50%). Проектът се осъществява в периода от 2005 до 2008 г. и е на обща стойност 400 000 Евро.

Основната цел на проектите е да допринесат за устойчивото развитие и ефективно управление на енергията в общините от Черноморския регион.

Резултати

1. Създадена Черноморска регионална агенция за управление на енергията през 2003 г. със седалище в гр. Варна. Агенцията работи основно на територията на общините-членове на АБЧО, разположени в Област с административен център – Варна.

2. Създадена регионална агенция за управление на енергията – Бургас през 2005 г. със седалище в гр. Бургас, като агенцията осъществява дейност на територията на Област с административен център – Бургас.

3. Създадена Агенция за управление на енергията – Добрич през 2005 г., която работи на територията на Община Добрич – град.

4. Създаване на регионален консорциум от агенции за управление на енергията в Черноморския Регион, които да реализират инициативи с регионално значение.

Агенциите са регистрирани като доброволни юридически лица съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и работят за изпълнение на следните цели:

• Представителство и защита на интересите на членовете си за утвърждаване на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на Черноморския регион в България.

• Обединяване усилията на българските Черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност, като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие.

• Опазване и възстановяване на околната среда на територията на Българските Черноморски общини.

• Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия.

• Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители.

• Повишаване знанията уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията.

• Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него.

• Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.

Резултати от дейността на Агенциите

- Черноморска регионална агенция за управление на енергията – Варна реализира 7 проекта, като общата им стойност е около 500 000 евро.

- Регионална агенция за управление на енергията – Бургас работи по 4 проекта, чиято обща стойност е 300 000 евро.

- Агенция за управление на енергията – Добрич работи по три проекта, чиято обща стойност е около 300 000 евро.

Контактна информация:

Асоциация на българските черноморски общини

Гр. Варна, ул. “Преслав” 4

Тел./Факс: 052/600 266, 052/611 811

Електронна поща: [email protected] , Интернет страница: www.ubbsla.org

Лице за контакти: Марияна Кънчева, изпълнителен директор

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 19
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]