Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. общинските служители са изправени пред нови изисквания. Те могат да бъдат подготвени най-добре за тези нови условия чрез провеждане на адекватно професионално обучение на местната администрация.

Професионалното обучение на вътрешно ниво в общините се провежда и подготвя от ръководителите на отдели и дирекции, като всеки от тях отговаря за обучението на своите подчинени. Те изпълняват и ролята на обучаващи по отношение на своите служители. Повишаването на тяхната квалификация за извършване на професионално обучение ще доведе до подобряване на качеството на обучение в общините. Поради това се налага обучаващи да бъдат своевременно подготвени да посрещнат членството ни в ЕС с възможности за извършване на по-ефективно и качествено професионално обучение.

Гърция като дългогодишна страна членка на ЕС притежава ценен опит в тази област, който да бъде успешно споделен и приложен в България. Близостта на района на град Александрополис до Хасковска област улесни организацията на дейностите по проекта и бе предпоставка за оптималното и ефективно използване на средствата от бюджета.

Транснационалната мобилност е от изключителна важност за осигуряване на добавена стойност към квалификацията на ползвателите по проекта. Чрез мобилността се предоставя възможност целевата група да се квалифицира и да обмени опит и знания на место в друга страна от разширяваща се Европа. Това спомага за запознаване със стандартите и осъществяването на професионалното обучение на место в ЕС. Реализацията на проекта имаше за цел да допринесе за подобряване на нивото на професионално обучение на местно и регионално ниво на територията на общините-членове на РСО “Марица”. В резултат от осъществените връзки между ръководните кадри в общините-членове на РСО “Марица”, занимаващи се с планиране, организация и извършване на професионално обучение и специалистите от Гърция в тази сфера се целеше създаване на възможности за подобряване качеството на обучение и прилагане европейските стандарти и практики.

Практика

РСО “Марица” и Местно Сдружение на Общини и Общности “Еврос” създадоха необходимата организация в България и Гърция за постигане на целите на проекта. Гръцкият партньор пое организацията по осигуряването на престоя на българските ползватели в Гърция и провеждането на необходимото обучение.

На местно ниво се проведе процедура по избор на ползватели, която премина през следните етапи:

- Обявяване на процедурата.

- Подаване на документи от потенциалните ползватели.

- Разглеждане на постъпилите документи и изготвяне на списък с допустими кандидати, които отговарят на критериите.

- Провеждане на крайно класиране от оценителна комисия за избор на ползватели.

Ползвателите трябваше да отговарят на следните критерии:

1. Да са служители на общинската или областната администрация

2. Да заемат ръководна позиция в общинската или областната администрация

3. Да имат дългосрочен трудов договор

4. Да извършват планиране, подготовка и провеждане на професионално обучение за служители на администрацията

5. Да владеят чужд език

6. Да имат висше образование

7. Да имат поне 2 години трудов стаж

За участие в селекционната процедура кандидатите трябваше да представят следните документи:

- Автобиография /на български език, европейски формат/

- Мотивационно писмо за участие в обмена

- Служебна бележка, която удостоверява заеманата позиция и вида на трудовия договор

- Копие от трудовата книжка

Резултати

В резултат на обучението участниците:

- получиха нови знания и умения за планиране, организиране и извършване на професионално обучение на своите служители;

- обмениха опит със служители от община членка на ЕС;

- запознаха се с добрите практики за извършване на професионално обучение на общински служители в ЕС;

- подобриха професионалните си компетенции като обучаващи;

- създадоха контакти с представители на други общини от ЕС с цел обмяна на информация и опит в бъдеще.

Постигнатите резултати бяха популяризирани чрез информационните издания на сдруженията “Марица” и “Еврос”, чрез специално организираните срещи в общините от България и Гърция, както и чрез регионалните медии в двете страни.

Контактна информация

Маргарита Великова,

изпълнителен директор

Регионално сдружение на общините “Марица”

Гр. Хасково 6300

Ул. “Цар Освободител” 4

Тел: 038 / 665 021

Факс: 038 / 664 869

e-mail: [email protected]; [email protected]

www.maritza.info

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]