Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В годините на преход към демократично общество, проблемът с трафика и зависимостта от наркотици значително нараства особено сред младото поколение в България. Националната статистика сочи, че през 2000 г. България заема водещо място в Европа по брой зависими от хероин, като значително се е увеличил броят им в Черноморския регион. Българското Черноморие е стратегически разположено и по отношение на трафика на наркотици. В същото време държавата и обществото не са достатъчно добре информирани и подготвени за решаването на проблема, и много малка част от ресурсите са насочени към превенцията на наркомании. Със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на органите на местното самоуправление са възложени задачи свързани с изграждането на Съвети за превенция на наркомании, както и разработването и приемането на Стратегии за борба с наркотичните вещества. За да подпомогне общините-членки Асоциацията на Българските Черноморски Общини инициира общинската мрежа за превенция на наркомании в партньорство с неправителствени организации от България, Англия и Италия, като целта е да се намали броя на зависимите, както и да се предотврати употребата на наркотични вещества.

Поставената цел е постигната чрез директното ангажиране и участие на младежи, техните родители, общинските администрации, училищните настоятелства и медицинските служители в училищата. Програмата включва пет модула: „Общински комисии за превенция на наркомании”, „Младежка мрежа за превенция”, „Обучения”, „Медийна и информационна кампания”, „Алтернативни подходи за превенция” и се реализира в периода 2003 – 2004 г.

Практика

Стъпки на реализация на практиката

- Разработване на проект: „Черноморска общинска мрежа: Иновационни практики за превенция на наркомании”, подкрепен финансово по Програма Civil Society Drug Demand Reduction на Европейската Комисия. Продължителността на проекта е
24 месеца, а общата му стойност е 289 063 Евро като 80% е финансова подкрепа от ЕС, а 20% е собствен принос на АБЧО.

- Реализиране на модулната програма в рамките на одобрения проект в следните направления:

◊ Създаване на Общински Комисии за превенция на наркомании с представители на общинските администрации, общинските съвети, неправителствени организации във връзка с изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества. Разработване на общинските стратегии за борба с наркоманиите;

◊ Изграждане на Младежки Ресурсни центрове за превенция в 40 пилотни училища;

◊ Организиране на три международни обучителни лагери в Англия, Италия и България по време, на които е приложен британския модел за превенция на наркомании;

◊ Иницииране на побратимяване между 20 средни училища в двете най-големи общини – Варна и Бургас с 20 училища от по-малките общини, за да работят и предложат заедно училищна стратегия за превенция на наркотиците;

Медийна и информационна кампания : разработване и отпечатване на информационни материали, брошури и дипляни за наркоманиите;

◊    - Подготовка и издаване на видео филм “Въпросът” посветен на борбата с наркотичната зависимост и превенция на употребата на наркотични вещества;

◊    - Реализация на алтернативни подходи за превенция чрез различни форми на изкуството под надслов “Изкуство срещу дрога” – конкурси за музика, рисунка, графити, поезия, театър, уеб дизайн и др.

Резултати

- Създадена бе Черноморска Общинска Мрежа за Превенция на Наркомании с представители на Общинските Комисии за превенция на наркомании и Младежките Ресурсни центрове за превенция.

- Разработена бе Стратегия за превенция употребата и ограничаване трафика на наркотици в Черноморския регион с участието на местните общности, местните и регионалните власти и централното правителство.

- Разработени и приложени бяха програми за превенции на наркомании в българските училища, на база на опита на партньорите от Англия и Италия.

- Въведени бяха алтернативни методи и подходи в превенцията от наркомании в Черноморския регион, като се насърчаваха младите хора да използват таланта си и да участват в организираните в рамките на проекта конкурси за литературно творчество, рисунки, графити, музикални конкурси, дизайн на Интернет страници и др.

- Изграден бе постоянен интерактивен форум за дискусии, обмяна на опит и практики в намаляване търсенето и зависимостта от наркотични вещества.

В дългосрочен план реализираната практика подпомогна подобряването на комуникацията между младите хора в училищна възраст, техните родители, учители, както и повиши вниманието и заинтересоваността на местните власти относно проблема с превенцията на наркотичната зависимост.

Контактна информация

Асоциация на Българските Черноморски Общини

Варна, ул.”Преслав”4, П.К. 161

Тел./Факс: 052 600 266, 052/611 811

Ел.поща: [email protected] , Интернет страница www.ubbsla.org

Лице за контакти: Марияна Кънчева, Изпълнителен Директор

Иноватор: ros
Дата на публикация: 12 юни 2007
Номинации: 13
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]