Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

С измененията и допълненията в Закона за местното самоуправление и местната администрация се конкретизира текст, с който се изисква Кмета на Общината представи пред Общински съвет програма за управление на общината за срока на мандата. Като програмата трябва да съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Това изискване обаче беше само част, макар и основна, от предпоставките за разработването на Програмата.

         Мнението на кмета на Община Ябланица-г-н Иван Цаков е, че общината има потенциал да се развива, предоставят се ресурси, чрез фондовете и програмите на ЕС, което означава, че максимално трябва да се използва всяка една възможност за постигане на положителен резултат и развитие на пред, в посока на превръщането на община Ябланица в конкурнтноспособно и предлагащо изключителни туристически забележителности място за живот, работа и отдих.

Практика

„Програмата за управление на Община Ябланица 2008-2011” преди всичко е съобразена с не само с основните стратегически документи приети от Общински съвет Ябланица – Общински план за развитие 2007-2013 г., но и с нормативните актове, от който произтичат правомощията на кмета на Община Ябланица  - Закон за местното самоуправление и местната администрация;

-         Закон за администрацията;

-         Закон за регионалното развитие;

-         Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

-         Закон за вътрешния одит в публичния сектор и др.

         Програмата изцяло е съобразена с визията, залегнала в ОПР 2007-2013, включително и това, какво искаме да постигнем за превръщането на община Ябланица в просперираща община с развити икономически сфери, социален и културен статус.  При определянето на конкретните проекти, чрез който ще се търси финансиране са взети в предвид Структурните и Кохезионния фонд, ОП „Регионално развитие”, ОП „Административен капацитет”; ОП „Околона среда”; ОП ”Развитие на човешките ресурси”; ОП „Транспорт”; ОП „Конкурентноспособност”; Националния план за развитие на селските райони.

         Основните приоритети, които кмета си поставя са:

-         Подобряване на общинската инфраструктура;

-         Създаване на блогоприятен бизнес климат за устойчиво и балансирано местно развитие;

-         Развитие на човешките ресурси;

Резултати

Програмата за управление на Община Ябланица бе представена във всички населени места от община Ябланица. Даде се възможност на всички, които желаят да се запознаят с нея и да изкажат своето виждане за това в каква насока Общината трябва да се развива. Проведе се и дебат по конкретните проектни предложения заложени към съответните приоритети. Особено внимание се обърна на Националния план за развитие на селските райони и възможностите, които той предоставя за реализация на проекти не само на Общините, но и на отделните земеделски производители.

Иноватор: Цветомира Петрова
Дата на публикация: 15 април 2008
Номинации: 11
Цветомира Петрова

Ябланица - 5750
гр. Ябланица, пл. "Възраждане" № 3
Tel:06991/21-26, в. 114
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]