Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Организациите, партньори по настоящия проект, имат богат опит в доброволчески кампании и  дейността им е насочена към младите хора. На срещите и мероприятията, които провеждаме с тях, често пъти се дискутира темата за насилието върху деца и младежи като един от острите проблеми на обществото. Така възникна идеята за разработване на проект, с който да започне систематична работа по решаването на този изключително важен проблем.

Потребностите на целевата група се изразяваха в нуждата от повишаване на капацитет за защита на гражданските им права, изграждане на местен капацитет за превенция на насилието, изграждане на съдържателна и методическа компетенция за работа с доброволци, подкрепа на доброволческите инициативи и създаване на място, където доброволците ще комуникират и получат лесен достъп до информация.

 

Практика

Общата цел на проекта е повишаване на социалната чувствителност на обществеността в община Кюстендил към проявите на насилие срещу деца и младежи и изграждане на механизми за защита правата на уязвимите групи и превенция на насилието.

 

Специфични цели на проекта са:

  • Поставяне на проблема за насилието върху деца и младежи в центъра на обществения дебат чрез провеждане на информационна кампания, включване на медиите, провеждане на телевизионни предавания, създаване и излъчване на видео клип, създаване на интернет страница.
  • Проучване, споделяне и разработване на добри практики за превенция на насилието върху деца и младежи чрез осигуряване на достъп до информация.
  • Изграждане на капацитет на организациите за работа с доброволци и активното им включване в превенцията на насилието на деца и младежи чрез провеждане на обучения, беседи и дискусии, кръгли маси.

 

Реализирани дейности за постигането им:

1. „Подготовка за стартирането на проекта”;

2.Провеждане на пресконференция за стартиране на проекта  и пресконференция за обявяване на резултатите от проекта;

3. Подбор на участници в обученията;

4. Обособяване на “Младежки доброволчески клуб” за нуждите на проекта;

5. Организиране и  провеждане на  четири модулно обучение;

6. Беседи „Връстници обучават връстници”;

7. Телевизионни  предавания;

8. „Провеждане на кръгли маси”;

9. Създаване на интернет страница за нуждите на проекта http://choveshkiprava.bratstvokn.org/ ;

10. Провеждане на информационни кампании - за 9 май - Деня на Европа, за 12 август - Международен ден на младежта, 19 ноември - Международен ден за превенция на насилието над деца, 10 декември - Световен ден за правата на човека, изработване и излъчване на 1-минутен рекламен клип на "Младежки доброволчески клуб", заснемане и излъчване на 5 -минутен видеоклип, посветен на темата за насилието.

Резултати

- предоставена възможност за лесен достъп на гражданите до информация за защита на основните човешки права и свободи;

- създадена и обновена интернет страница на проекта -  ангажирано внимание на кюстендилската общественост към търсене на решения на проблема за насилието, висока посещаемост и проявен интерес към темите, поставени на страницата, визуализиране на възможностите за решаване на конкретните проблеми на хората – жертви на насилие и нарушени човешки права;

- проведена мащабна информационна кампания, заснети и излъчени Телевизионни  предавания - осигурена широка публичност на проблемите за насилието и нарушаването на човешките права, така че те да присъстват по-отчетливо в публичното пространство;

- проведено четиримодулно обучение - обучени 20 участници за младежки лидери в сферата на превенция на насилието, с придобити умения за провеждане на обучения на техни връстници, придобити знания и умения на участниците в обучението за работа в екип, придобити умения за ефективна комуникация и умения за решаване на конфликти, придобити умения за справяне в ситуации на насилие, придобити  умения за осъществяване на превантивни и обучителни кампании и работа в екип;

- проведени Кръгли маси и беседи "Връстници обучават връстници"- повишена информираност и придобити знания от младежите по темата за насилието, осигурена  обществена и институционална подкрепа за разработване и внедряване на механизми и модели за превенция на насилието над деца и младежи, споделени добри практики между НПО;

 

Контактна информация:

име на лице за контакт: Иван Андонов

адрес за кореспонденция: 2500 гр. Кюстендил ул. "Отец Паисий" № 11

електронна поща: [email protected]

телефон: 078/ 52 91 95, факс: 078/ 52 91 95

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2010
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]