Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Вътрешният одит се извършва на база Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). За първи път новата методология е въведена в края на 2007 г. Изготвен е стратегически план за периода 2008 г. - 2010 г.

 

Стратегическият и годишният план се обсъждат на срещи с кмета на общината.

Практика

Процесът на планиране преминава през етапите:

>> Определяне на одитните единици от одитната вселена;

>> Прилагане на комбиниран подход (разделихме общината на функции и на база структурите, изпълняващи тези функции): Например: Функция „Култура” – 5 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК). На база оценката на риска на всеки разпоредител, оценихме функцията; Функция „Образование” – 6 ОУ. На база на техните оценки сме направили общата оценка;

>> Идентифициране на 13 одитни единици;

>> Определяне на 7 рискови фактора и критериите за оценка;

>> Определяне на теглата за рисковите фактори.

 

Оценка на риска:

>> Изготвяне на въпросници, съдържащи рискови фактори, критериите за оценка и границите за приоритизиране;

>> Представяне на всички ръководители на структури – началник отдели, директори, сектори и ръководители на второстепенни разпоредители;

>> Лични срещи с ръководителите на структури за изясняване на целта на въпросниците;

>> Преглед на попълнените въпросници и извършване ва корекции при необходимост;

>> Изчисляване на рисковия индекс на всяка единица от одитната вселена.

 

Одитна стратегия:

>> Високо рисковите единици се контролират всяка година;

>> Средно рисковите – веднъж на две години;

>> Ниско рисковите – веднъж на три години;

>> Функция „Евроинтеграция” – като високо рискова - всяка година.

ко функцията  има няколко рискови и ключови системи или процеси, одитните единици могат да бъдат одитирани и с по-голяма честота.)

>> продължителност на ангажиментите:

- за високо рисковите – 45 човекодни

- за средно рисковите – 35 човекодни

- за ниско рисковите – 25 човекодни

- за проследяване на препоръките – 20 човекодни

 

Разпределение на ефективния фонд работно време (ЕФРВ):

>> за одитна дейност (извършване на одитни ангажименти за даване на увереност, за >> консултиране, годишно и стратегическо планиране) - 85% от ЕФРВ;

>> за административна дейност - 3% от ЕФРВ;

>> за друг вид дейност – обучение, семинари –12% от ЕФРВ;

>> на база налични ресурси.

Резултати

Ползи от избрания начин на планиране:

>> Събрана е допълнителна информация за одитните единици;

>> Проведени интервюта по въпроси, които са необходими за планирането;

>> Документиране на необходимата информация;

>> Запознаване ва на лицата на ръководни длъжности с оценката на риска.

Изготвен е стратегически план за периода 2008 г. - 2010 г.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 25 ноември 2010
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]