Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за настоящия проект възниква като продължение на предприетите през 2006-2007 г. стъпки за преустановяване на дискриминационната политика на управителя на “ВиК” ООД – Сливен като нанасяща сериозни икономически и морални щети на гражданите в област Сливен. Конкретните действия са завеждане на преписка № 67 по описа на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) от името на гражданско сдружение “Обществен барометър” като жалбоподател. Решение № 40/25.02.2008г. на КЗД - София постановява наличие на пряка дискриминация от страна на управителя на“ВиК” ООД – Сливен. Направени са съответните предписания и препоръки.

Практика

Обща цел: Осигуряване на гарантиран достъп на жертвите на една форма на ценова дискриминация до информационни и комуникационни ресурси, правна помощ и справедлив процес.

Специфични цели:

1. Доказване на неравното третиране на гражданите като форма на ценова дискриминация в област Сливен при предоставянето на публичната услуга “питейно-битово водоснабдяване”;

2. Повишаване на гражданската компетентност по въпроса за задълженията и правомощията на местните власти, държавните контролни органи, както и механизмите за граждански контрол и гражданско участие;

3. Създаване на организация за осигуряване на антидискриминационна (потребителска) защита в сферата на предоставянето на публичната услуга “питейно-битово водоснабдяване”.

Резултати

а. система на прозрачност

До момента липсва система на информираност на гражданите, свързана с обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”. Използване на юридическите възможности на ЗДОИ за придобиване на пълна информация за ВиК-оператора и водния регулатор, включително и придобиването й по съдебен път. Разработване на електронна платформа за информираност на гражданите под формата на Интернет-портал.

б. иновативност

За първи път на територията на РБългария се мобилизират граждански ресурси с проблемите на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” – до момента липсва такава практика както на регионално, така и на национално ниво. Създаване на Национална асоциация на потребителите на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” (НАП на ПБВ).

в. максимална публичност (национално представителство)

Проектът започва своята реализация на местно ниво, като завършва на национално ниво. 

Въвличане на местната общност за решаване на проблемите при предоставянето на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” (кръгли маси, семинари, работни срещи). Въвличане на местни народни представители за решаване на проблема – въпроси към Принципала на дружеството, Министъра на регионалното развитие и благоустройство. Създаване на национална стратегия за решаване на проблемите при предоставянето на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”- изграждане на система за комплекс от действия, изграждане на система за граждански контрол върху услугата, изграждане на система за граждански контрол върху държавните органи, оторизирани да осъществят държавен контрол върху качеството на услугата

г. международна експертиза

Търсене на различни управленски практики в сферата на публичната услуга “питейно-битово водоснабдяване” на европейско ниво.

д. съдебни практики

До момента в РБългария не съществува съдебна практика, свързана с установяването на пряка дискриминация при предоставянето на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”.

Не разполагаме с информация и за съдебна практика в ЕС за пряка дискриминация при предоставянето на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване”.

Проектът популяризира две юридически практики в КЗД – София, свързани с осъществяване  на пряка дискриминация при предоставяне на услугата „ПБВ”, осъществявани от Управителя на търговско дружество „ВиК” ООД – Сливен. Проектът осъществява граждански контрол чрез осигуряване на достъп до информационни ресурси в сферата на публичната услуга “питейно-битово водоснабдяване” чрез възможностите на ЗДОИ. Осъществените правни, социален и финансови анализи, свързани с изследването на дискриминационната политика, осъществявана от ВиК-операторите на територията на Р България послужиха като материална основа за завеждане на колективен иск в Сливенски окръжен съд. Съдебната практика на сдружение „Обществен барометър” – Сливен има следния вид -  дела в КЗД – София (2 броя), дела в административен съд – във връзка със Заявления за достъп до обществена информация, дело в Сливенски окръжен съд – Колективен иск от името на дискриминираните потребители в област Сливен за нанесени имуществени вреди.

е. социален ефект

Освен прякото нарушаване на гражданските и конституционни права на българските граждани, дискриминационните практики, осъществявани от Управителя на търговско дружество „ВиК” ООД – Сливен нанасят и преки имуществени вреди.

Проектът за първи път разглежда социалния ефект при предоставянето на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” в условията на пряка дискриминация.

Защита на социалния модел при предоставянето на обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” е заложена в целите на НАП на ПБВ - защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите на услугата „питейно-битово водоснабдяване”;  премахване на дискриминация и неравнопоставено третиране във всичките им форми спрямо потребителите на услугата „питейно-битово водоснабдяване”; премахване и санкциониране на вече съществуващи дискриминационни практики и случаи на неравнопоставено третиране;  недопускане на нови дискриминационни практики и случаи на неравнопоставено третиране занапред; опазване от нарушаване и възстановяване на нарушени права на членовете на сдружението; привеждане на правоотношенията, свързани с ползването на услугата „питейно-битово водоснабдяване”, в съответствие със световните и европейски стандарти, както и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща правата на потребителите на услугата;  опазване на околната среда и чистотата на водите.

До момента на територията на РБ не съществува организация с такива цели

 

Контактна информация

Юрий Иванов Иванов

гр. Сливен – 8800, ул. „Ал. Стамболийски“ бл. 8 – А – 19,

GSM 0887 530 138

[email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 10 май 2011
Номинации: 13
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]