Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Общините Смолян и Златоград са динамично развиващи се общини, устремени към постигане на ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото население. Заинтересованите страни от двете общини добре познават спецификата на местните ресурси и историческото минало на региона. Те възприемат уникалните природни дадености и историческо наследство на региона Смолян – Златоград като важна предпоставка за икономическо възраждане. Същевременно те осъзнават, че тези богатства трябва да се използват по ефективен и разумен начин, съобразен с основните принципи на устойчивото развитие.

През ноември 2005 г. ФРМС и Национален фонд „Култура” към МК стартират пилотен проект “Регионални културни форуми”, подкрепен от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. В рамките на осъществяването на този проект ФРМС адаптира Форум подхода[1] като елемент на пряката демокрация за управление на културноисторическото наследство (КИН) на регионално ниво. Основната цел на проекта е да се стимулира ефективен процес за формулиране и прилагане на културни политики като инструмент за устойчиво регионално развитие на междуобщинско и регионално ниво. Конкретните цели на проекта включват:

-         Насърчаване на ефективен диалог между различни заинтересовани страни;

-         Развиване на ефективни модели за устойчиво управление и социализация на културното наследство на регионално ниво;

-         Подкрепа за реализация на партньорски проекти за промоция на местния културен потенциал и добавяне на стойност към местни туристически продукти, базирани на културното наследство.

На база на предварителна оценка на потенциала на региона и готовността за приложение на процеса за участие в програмата е определен Родопският регион, и по-конкретно – участието на общините Смолян и Златоград в Обществен Форум за КИН „Родопа – гласът на времето”.[1] Форум подход - активна форма за поредица структурирани дискусии (сесии) между равноправни партньори, която подсилва „процеса на участие”. Форум участниците се включват във Форума като представители на специфични групи (маси).

 

 

Практика

Прилагането на Форум подхода в общините Смолян и Златоград преминава през следните етапи:

-         Формиране на нагласа на местно ниво за създаване на регионална политика с цел остойностяване и социализиране на КИН;

-         Създаване на модел за ефективно управление на паметниците на културата и символите на регионалната памет;

-         Изграждане на методология за формиране на регионална стратегия в областта на управлението на КИН във връзка с устойчивото развитие на региона;

-         Финансиране на конкретни проекти, разработени и определени по време на Форум сесиите.

Изпълнението на проекта стартира с интензивни посещения на място в съответния регион с цел изграждане структурата на форума. Идентифицирани са заинтересованите страни, проведени са разяснителни срещи с тях, определен е броят и съставът на работните маси. В началото на процеса са идентифицирани и привлечени институциите, без които регионалната политика не би могла да се институционализира и осъществи, прегледани са съществуващите в района актуални релевантни планови документи. По отношение структурата на Форума са сформирани следните работни маси:

-         местна власт;

-         култура и музейно дело – с представители на местните музеи и други изявени представители на културата, имащи отношение по темата на форума;

-         местни туристически организации и предприятия, тур-оператори – представители на местни или външни фирми, които организират туристически посещения в съответния район;

-         представители на гражданското общество – местни организации и лица с интереси в културата и туризма, които не са включени в останалите маси; както и

-         оперативна група.

Форум сесиите за обсъждане на теми, свързани с културно-историческото наследство на региона, се провеждат на ротационен принцип в двете общини. Регионално значимите теми, обсъждани на форум сесиите, са:

-         Стари транс-родопски пътища;

-         Пътят на млякото;

-         Фолклорна култура;

-         Родопска архитектура;

-         Култови места в Родопите – приемственост и традиции;

-         Родопски занаяти и бит;

-         Митове и легенди.

В резултат на проведените дискусии, както и на работата между отделните сесии е разработена Oбща политика на региона Смолян – Златоград в областта на културно-историческото наследство за периода 2007-2013 г. Към нея е разработена и регионална маркетингова стратегия за устойчиво развитие на КИН на общините Смолян и Златоград.

Паралелно с разработените стратегически документи са финансирани и реализирани конкретни регионални проекти в областта на КИН, определени от участниците във Форума като значими.

 

Резултати

Основни фактори за успех на междуобщинското сътрудничество:

Общата политика за периода 2007 – 2013, която предвижда партньорски инициативи на две общини от Родопския регион: Смолян и Златоград е формирана в резултат на 5 структурирани дискусионни сесии и работни срещи с участието на над 70 експерти, представители на образователната, културната и научната общност, бизнеса, гражданските организации и местната власт. Тя е обсъждана и разработена в съответствие със стратегически национални и регионални планови инструменти за същия период. В документа се отразява разбирането на участниците във Форум процеса за необходимостта от полагането на съвместни усилия за решаване на регионално значими въпроси в областта на КИН.

Ползи от практиката:

С приемането на стратегическия документ за обща политика в областта на КИН участниците във форума (заинтересованите страни) декларират своята готовност за обединени усилия, ангажираност, последователност и постоянство, с цел използване на този ресурс за подобряване социално-икономическото развитие и утвърждаване

Поуки:

В хода на обществените дискусии бе постигнато съгласие, че интересната история и богатата култура, прекрасната природа, комбинирана с мозайка от традиции, обичаи, местна кухня и гостоприемство, са предпоставка за обществено-икономически просперитет на региона. Реализирането на обща политика в областта на КИН изисква общи действия, усилия, ресурси, експертност и партньорство.

 

За допълнителна информация:

Илия Годев

Директор на дирекция „Програми и международно сътрудничество”

Община Смолян

Тел.: 0302/62357

[email protected]

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 ноември 2011
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]