Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
Община Свищов въведе модела на местно партньорство с нестопански организации и организирани групи от граждани при определяне на обекти и бюджетирането на капиталовите разходи за следващата година. Целта на това партньорство е разходите за инвестиции, които местната власт реализира да са в максимална степен съгласувани или предложени от жителите на дадена улица, квартал или селище. Община Свищов създаде своята Програма за местни инициативи през 2003 г. и я реализира оттогава ежегодно. В Програма за местни инициативи , която се изпълнява вече 9 години (2003 – 2011), гражданите са насърчавани да подготвят предложения за проекти, целящи развитие на общината. Предоставя се безвъзмездно финансиране за проекти, при условие, че гражданите вземат активно участие в изпълнението им. Програмата се изпълнява на територията на Община Свищов, която включва 16 населени места - град Свищов и 15 села. Решенията за отпускане на безвъзмездната помощ се базират на приоритетите, описани в Стратегията за развитие на Община Свищов 2000 - 2006 г. и Общинския план за развитие 2007 - 2013 г. Проектите се оценяват от 7-членен Ръководен комитет, който включва 4-ма представители на Общинския съвет и 3-ма представители на общинската администрация. Отпускането на средствата за изпълнение на одобрените от Ръководния комитет проекти се гласува и от Общинския съвет. От вносителите на проектите се изисква 30 % собствено участие, 10 % от което - финансово. Кандидатите за участие в Програмата попълват проектна документация - формуляр за описание на проекта и бюджетен фиш. Прилагат се снимков материал, автобиография на координатора на проекта и при необходимост – писма за подкрепа. Проектната документация е максимално опростена, за да бъде достъпна за по-широк кръг кандидати. След одобрението на проекта, общината подписва договор с кандидата. Програмата подкрепя дейности в сферите на: - Подобряване на жизнената среда; облагородяване на обществени места; изграждане на детски кътове; обособяване на места за отдих и почивка; благоустрояване на околоблокови пространства, и др. - Опазване на околната среда; озеленяване и залесяване на зелени площи на обществени места; кампании за почистване, опазване на жизнената среда и околоблоковите пространства, и др. - Дейности за подкрепа и развитие на образованието, културата, спорта и туризма, закупуване на материални активи, подобряване на средата и условията за образование, култура, спорт и туризъм; организиране на образователни конкурси, културни прояви, спортни състезания, подобрения и популяризиране на природното и културно-историческо наследство в общината и др. - Интеграция на хора в неравностойно социално положение; подкрепа за предоставяне на услуги и дейности за хора в неравностойно социално положение; мерки за запознаване и приобщаването им към актуалната социо-икономическа обстановка в страната, и др. - Информационни технологии – създаване на интернет сайтове с обществена значимост, информационно-медийни кампании, подобряване информационния достъп на и за местната общност, и др. Програмата за местни инициативи дава възможност гражданите и нестопанските организации сами да идентифицират и да разрешат нуждите и потребностите си. По отношение на Община Свищов финансирането на гражданските проекти се явява икономичен вариант, чрез който се осъществяват много инициативи. За служителите на общината бе полезно да консултират и администрират гражданските проекти. Проектите по Програмата за местни инициативи като форма на публично-частно партньорство допринесе за по-доброто взаимодействие между гражданите, неправителствените организации и местната власт. Програмата за местни инициативи на Община Свищов се оказа много полезна и важна за местната общност, за културните, образователните и неправителствените организации. Много граждани и организации реализираха различни проекти за подобряване на жизнената среда, опазване на културни паметници, за развитие на културата и образованието, като по този начин разрешиха неотложни проблеми. Програмата също така помогна на неправителствените организации, училищата и читалищата в общината за укрепване на техническия им капацитет при подготовка и реализирането на проекти към донорски програми.
Резултати
Всеки един от проектите, който бе реализиран по Програмата за местни инициативи, има положително въздействие върху жителите на общината, като същевременно допринася и за постигането на устойчиво социално-икономическо и културно развитие. Благодарение на сътрудничеството между Община Свищов и бенефициентите по проектите се засили гражданското участие в местното самоуправление.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]