Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Партньори:
- Клубове на пенсионера;
- Клуб на инвалида;
- Читалища на територията на общината;
Голяма част от населението на общината, предвид тежкото икономическо състояние на северозападния регион, са възрастни хора, инвалиди и хора в неравностойно положение. Поради това съвместната работа с тази целева група е значима от гледна точка на съвместното решаване на редица проблеми, свързани с техния труден живот.
Общинската администрация е в традиционно партньорски отношения с членовете на двата клуба, които в голяма степен активно участват при вземането на решения с местно значение. Тяхната роля е съчетание от опит и активност, изключително необходими за формирането на окончателни становища.
Практика
Клубовете на пенсионерите и инвалидите осъществяват дейност, насочена към социално интегриране на хората, членуващи в тях от една страна и от друга – партниране и коректив на дейността на местната власт при вземане на важни за населението решения. Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия:
- социални – срещи и социални контакти, организиране на срещи и консултации с представители на общински и държавни институции, имащи отношение към техните проблеми, проучване и подпомагане на социално-слаби граждани от съответното населено място, организиране на посещения и помощ на самотно-живеещи пенсионери.
- Здравни – здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни консултации.
- Културни – честване на празници и рождени дни, организиране на художествена самодейност на местно, регионално и национално ниво.
Общината е предоставила финансов ресурс за щатни организатори и издръжка на базата. Клубовете са достъпни за всички представители на целевата група. Общината работи в тясно сътрудничество с ръководствата на клубовете както по важни за населените места обществени мероприятия, така и по конкретни случаи, изискващи навременно и адекватно решение /отпускане на еднократни помощи, предоставяне на социални услуги и др./.
Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на Общински съвет и се предоставят за безвъзмездно ползване на съответния клуб с договор за безвъзмездно ползване.
Клубовете предлагат проекто-програма за дейността на клуба и разпределяне на средствата по мероприятия. Утвърждава се план-сметка за разход на средствата на клуба. Поддържат непрекъснат контакт с общината, неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.

Иновативни подходи:
- пряко участие на хората в дейности, свързани с решаване на социални проблеми като изготвяне на списъци за снабдяване с дърва, за раздаване на помощи, за организиране на социални услуги и др.;
- организиране на срещи и установяване на контакти с представители на целевата група от други общини, включително от Република Сърбия; - организиране на безплатно здравно обслужване от бивши здравни работници-пенсионери (мерене на кръвно, здравни беседи и др.);
- групово посещение на културно-исторически обекти.
- участие и организиране на художествена самодейност.

Резултати
- При всяка организирана дейност на клубовете участват и представители на общината. Това спомага за навременен обмен на информация. С откриването на Центъра за услуги и информация на гражданите, изключително е улеснен достъпът до услуги и информация за дейността на администрацията.
- По време на общоградските и общоселски дискусии представителите на целевата група вземат активно участие при формиране на становища за вземане на решения от обществен интерес. Това допринася и за повишаване отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса.
- Съвместната работа и поставяните въпроси намаляват предпоставките за корупция.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 30 юли 2013
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]