Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проектът се изпълни в партньорство на Фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” с район „Триадица” на Столична община и с финансовата подкрепата на Столична община „Програма Европа 2013 г.“. Проектът бе реализиран юни – октомври 2013 г., в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Основна цел на проекта беше да се насърчи активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизми за допитване, публична консултация и обществен дебат по въпросите касаещи живота и интересите на гражданите в даден район.

Практика

В рамките на проекта се проведоха следните основни дейности:

1. Проучване и събиране на становища от заинтересовани страни за актуален проблем в границите на район „Триадица” - В рамките на тази дейност, бе организирано допитване до гражданите, живеещи в района с цел събиране на теренна информация с цел да се проучи кои са важните проблеми и въпроси пред гражданите на район „Триадица” свързани с водената местна политика. Концептуално проучването бе ориентирано към гражданите и другите заинтересовани страни – граждански организации, бизнес и т.н. Разработен бе въпросник и бяха проведени 100 интервюта с граждани на района (попълнените въпросници са налични за проверка в офиса на бенефициента) и 20 дълбочинни интервюта с експерти, представители на местни граждански организации и формации, бизнес и други заинтересовани страни.

2. Анализ на проведеното проучване и избор на актуален проблем, който да стане тема на обществено-консултативния процес - В рамките на тази дейност бе сформиран съвместен екип от страна на фондация ФОРУМ и представители на районната администрация, които анализираха данните от проучването и съместно избраха тема, по която да продължи работата по проекта. Като най-подходяща и актуална бе избрана темата за гражданското участие и диалога между граждани и районна администрация. Темата отговаря на разработените критерии за избор на тема - да е актуална, да засяга широк кръг от хора, да е в прерогативите на районната администрация, да не е свръх конфликтна.

3. Анализ на нормативната уредба (на централно и местно ниво), касаеща избраната тема за обществена консултация в района и създаване на „пътна карта” на проблема – В рамките на тази дейност бе изготвен анализ на нормативната уредба на европейско, национално и местно ниво касаеща гражданското участие и диалога на гражданите и техните формирования и местната власт. Целта на анализа бе да определи законовата рамка, да идентифицира участниците в процеса и начина, по който могат да си партнират или взаимодействат. Създадена бе “Пътна карта” на проблема, съдържаща план за въздействие в посока на неговото преодоляване, както и кой какви отговорности поема в тази връзка;

4. Провеждане на 2 групови дискусии за мнения по проблема, анализа на нормативната уредба и избор на предложения за възможни варианти - В рамките на тази дейност бяха организирани 2 фокус-групи с 5 и 6 участници – представители на районната администрация от район «Триадица». На фокус групите бяха обсъдени проблемите на диалога с гражданите, трудностите при осъществяването му и възможните решения на проблема. След приключване на дискусиите, «Пътната карта» бе публикувана на Интернет страницата на фондация ФОРУМ и на Фейсбук страницата на проекта, така че външните засегнати групи да имат готовност за начало на общественото консултиране.

5. Провеждане на обществена консултация с гражданите на района, изготвяне на анализ на възможните решения и окончателен избор на вариант на нова политика по отношение на избрания проблем - В рамките на тази дейност бе организирано публично обсъждане на тема „Успешен диалог между гражданите и администрацията на СО-Район Триадица: как да го постигнем”. Обсъждането се проведе на 24.10.2013 г., в ритуалната зала на район „Триадица” на бул. Витоша 15, от 18 часа. Локацията и времето за провеждане на обсъждането бяха внимателно подбрани за да бъдат удобни за работещите граждани.

Бяха изпратени покани до всички народни представители от 23 МИР София, до всички общинските съветници от „Постоянна комисия по етика, граждански права, молби, жалби” и „Постоянна комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество”. Също официално поканени бяха и представители на неправителствени организации, граждани и участниците в проучването. Изпратени бяха покани до общо над 80 потенциални участника. Покана за събитието беше закачена на таблото в сградата на Столична Община, публикувана на Фейсбук профила на проекта, на уебстраницата на Форум, разлепена на входове в района и обявена на уебстраницата на София 2019 (http://www.sofia2019.bg/bg/node/4498 ).

На поканата за участие се отзоваха 1 народен представител, 3ма общински съветници, 2 представители на Програма Европа, 6 представители на неправителствени организации и граждански формации и 28 граждани. В срещата взеха участие и 3ма представители на фондация „Форум” и 10 представители на район „Триадица”.

Предвиденият и предварително одобрен брой участници бе 50 участника. Сумарно в дискусията взеха участие 53 човека.

Дискусията бе открита от официалния гост на събитието г-жа Ирина Йорданова, председател на Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към Столичен общински съвет и председател на Програмния съвет на Програма Европа. В своето обръщение г-жа Йорданова изказа задоволство от идеята за този проект и от постигнатите резултати. В първата част на събитието, накратко бе представен проекта от представители на двамата партньори - Павлина Петрова, изпълнителен директор на „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” и Силва Аврамова, заместник-кмет, Район „Триадица“. След това социологът Добромир Живков представи резултатите от направените количествено и качествено проучване на мнението на заинтересованите страни. Йорданка Ганчева, програмен директор на фондация ФОРУМ, направи представяне на резултатите от анализа на нормативната уредба, касаеща диалога между гражданите и районната администрация и „Пътната карта”. След представяне на изводите и препоръките от направените анализи и проучвания, започна дискусията с всички присъстващи. Както граждани, така и представители на неправителствения сектор имаха възможността да вземат думата, да дадат предложения и да отправят критики или похвали към представителите на администрацията. Повече от час продължи изключително полезния за двете страни диалог, в който бяха обсъдени различни варианти за подобряване на комуникацията между институцията и гражданите. Бяха дадени много полезни предложения, които екипът по проекта разгледа, обобщи и включи във финалния вариант на пътната карта и на изводите и препоръките от проекта. В резултат на проекта и на проведената обществена консултация се зароди идеята да бъде предложено на заседание и обсъдено създаването на консултативен съвет с НПО към Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към Столичен общински съвет.

Дискусията бе открита от официалния гост на събитието г-жа Ирина Йорданова, председател на Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към Столичен общински съвет и председател на Програмния съвет на Програма Европа. В своето обръщение г-жа Йорданова изказа задоволство от идеята за този проект и от постигнатите резултати.

В първата част на събитието, накратко бе представен проекта от представители на двамата партньори - Павлина Петрова, изпълнителен директор на „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” и Силва Аврамова, заместник-кмет, Район „Триадица“. След това социологът Добромир Живков представи резултатите от направените количествено и качествено проучване на мнението на заинтересованите страни. Йорданка Ганчева, програмен директор на фондация ФОРУМ, направи представяне на резултатите от анализа на нормативната уредба, касаеща диалога между гражданите и районната администрация и „Пътната карта”. След представяне на изводите и препоръките от направените анализи и проучвания, започна дискусията с всички присъстващи. Както граждани, така и представители на неправителствения сектор имаха възможността да вземат думата, да дадат предложения и да отправят критики или похвали към представителите на администрацията. Повече от час продължи изключително полезния за двете страни диалог, в който бяха обсъдени различни варианти за подобряване на комуникацията между институцията и гражданите. Бяха дадени много полезни предложения, които екипът по проекта разгледа, обобщи и включи във финалния вариант на пътната карта и на изводите и препоръките от проекта.

В резултат на проекта и на проведената обществена консултация се зароди идеята да бъде предложено на заседание и обсъдено създаването на консултативен съвет с НПО към Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество към Столичен общински съвет.

В края на дискусията, непосредствено преди да бъде закрита, с много признателност и добри думи към организаторите се обърнаха всички участници, както от публичния сектор, така и гражданите и представителите на неправителствените организации.

В резултат на проведената дискусия получихме добра обратна връзка от заинтересованите страни. Някои от тях се свързаха с нас за да благодарят за поканата и за възможността да изкажат мнение и да отправят предложения, но и да попитат какво следва от тук нататък. Вече има уговорка за организиране и провеждане на следваща среща с представители на гражданския сектор за обсъждане на по-нататъшното изпълнение на точките от разработената Пътна карта.

В изпълнение на пътната карта бе подписано и първото рамково споразумение на район „Триадица” с неправителствена организация – „Форум за наблюдение и анализ на публични политики”. Споразумението е за взаимна подкрепа в осъществяването на дейности, насочени към развитие на прозрачен консултативен процес и утвърждаване на ефективно гражданско участие при вземането на решения на местно ниво, както и разработване на съвместни проекти и инициативи, чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа или друга подходяща помощ, предоставяне на достъп до информационни източници и др.

6. Осигуряване на публичност - В рамките на проекта бяха отпечатани и разпространени сред заинтересовани страни 200 брошури, представящи целите и резултатите от проекта, както и целите и задачите на финансиращата Програма. Беше изработена страница на проекта в социалната мрежа Фейсбук, която бе разпространена сред различни заинтересовани страни със специален акцент върху включване на млади хора в консултативния процес.

Всички материали и резултати от проекта са публикувани на уебстраницата на ФОРУМ www.forum-bg.org  и на Фейсбук профила на проекта https://www.facebook.com/dobroupravlenietriadica

 

Резултати

Благодарение на финансовата подкрепа на „Програма Европа” администрацията на район „Триадица” успя да проведе цялостен консултативен процес по зададена тема. Отработеният в рамките на проекта модел може да бъде приложен за всяка друга тема за в бъдеще. Избраната тема за консултация и дискусия се оказа сама по себе си проблем, от чието разрешаване се нуждаят както гражданите, така и представителите на районната администрация. По време на проекта като цяло и на проведената обществена дискусия се обмениха много мнения, идеи и полезни предложения, изрази се готовност и желание и от двете страни за продължаване на усилията за постигане на успешен диалог. Набелязани са цели и задачи, чието реализиране вече е в ход. Подписано бе първото рамково споразумение на район „Триадица” с представител на неправителствения сектор – фондация ФОРУМ. Планирана е среща с представители на неправителствения сектор в района, с които да бъде обсъдено по-нататъшното изпълнение на Пътната карта.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 10 март 2015
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]