Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Проектът адресира липсата на единна визия за комплексно, балансирано и устойчиво развитие на общините от Средногорието като единна система. Предлаганото решение е изработване на Концепцията за интегрирано устойчиво развитие „Средногорие 2020” чрез нов модел на партньорство между публичните власти, бизнеса и гражданските организации за реализация на местно и регионално ниво на кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. За нейната реализация се създава Местен съвет за развитие и мрежа от НПО.
Практика

Дейностите на проекта са фокусирани за формиране на механизъм за синергия между публичните власти, бизнеса и гражданските организации за устойчиво развитие на социално-икономическа зона Средногорие. Прилага се интегриран подход в планирането – единство на икономическите, социални, екологически, пространствени и управленски механизми на въздействие в целевите сфери. Амбицията на екипа на проекта е след 7 години социално-икономическа зона „Средногорие” да има нов европейски облик.

 

Проектът:

1. Изработи Концепция „Средногорие 2020", която е приета като споделена ценност от целевите групи, органите на местно самоуправление и местната власт и ще ускори развитието на СИЗ „Средногорие" в партньорство с мрежата НПО, бизнеса, социалните партньори.

2. Обедини 7-те общини и бизнеса от СИЗ „Средногорие" около общи приоритети и проекти за периода 2014-2020 г. чрез прилагане за пръв път в района на интегриран подход в планирането – единство на икономически, социални, екологични, пространствени и управленски цели и механизми на въздействие в процеса на развитие.

3. Увеличи способностите на мрежата НПО и активните представители на целевите групи да действат консолидирано за постигане на полезни общи цели и засили техният авторите и самочувствие.

Методите и инструментите, които бяха използвани за постигане на целите и резултатите, са:

1. Успешно приложение на основния подход – управление на проекта, което организира и постига резултати.
2. Постигната реална синергия между действията на основните играчи при реализация на проекта, въпреки различните им преки интереси.
3. Създаден и развит механизъм на партньорство със Сдружение СМИК.
4. Развит модел на модериране между НПО, институции и бизнес от екипа и експертите на Фондация РЕГИОН.БГ в сложен и рисков регион с приложение на социален дизайн.
5. Реализация на Плановете за управление на риска и за публичност и информация.

Много доброто познаване спецификата на целевите групи (ЦГ) и трайните контакти с тях бяха сред предпоставките за мотивирането им за участие в проекта. Представителите на ЦГ участваха в дейностите и дадоха съществен принос за:
1) развитие и популяризиране на модела за СИЗ „Средногорие";
2) в дискусиите за изработване на Концепцията „Средногорие 2020", която е приета като споделена ценност;
3) подкрепа на Местен съвет за развитие, който продължава работата за реализация на Концепцията „Средногорие 2020".
Целевите групи се възползваха от преките резултати на проекта, като се включиха във формиране и реализация на реални планове и проекти за ускорено развитие на СИЗ „Средногорие". В периода 2014-2020 г. са мотивирани да участват и да се възползват от резултатите подобрена среда за по-качествен живот в зоната.

 

 

 

 

Резултати
С изпълнения проект бе повишен приносът на Фондация РЕГИОН.БГ и на създадената мрежа от НПО за устойчивото развитие и бе осигурено участието на мрежата при стимулиране на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси в Средногорието.

Постигнато бе засилено доверие между бенефициента, партньора и целевите групи, като важно условие за успеха на този и на следващи проекти.

Интернет страница на проекта: www.regionbg.eu

Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]