Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
ЕС прие стратегии и политики (ЕСП) за адаптиране към климатичните промени (AКП). РАПИВ като НПО ще повиши осведомеността за неотложността на интегрирането им в регионални/местни Планове за устойчиво развитие (ПУР). Основната цел на проекта е: Повишаване на приноса на НПО за УР, а специфичните: Осигуряване участието на НПО при стимулиране на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси; Разширяване информираността на обществото за АКП.
Практика
Бе изготвен Анализ на ЕСП за АКП и той достигна до обществото чрез пресконференции, печатни и електронни бюлетини и "Препоръки за АКП".
Двете основни целеви групи (вземащите решения и младежите) и допълнителните (медии, НПО, неформални групи и публична администрация) повишиха капацитета си за АКП и изготвиха предложения за интегриране на ЕСП по време на 3 кръгли маси и конференция.
Така РАПИВ допринесе участието на обществото в създаване на ПУР да стане постоянно и общата цел на програмата да бъде постигната.

Необходимо бе директивите на ЕС за климатичните промени (КП) да бъдат „преведени” на разбираем език за вземащите решения и чрез интегрирането им в Планове за устойчиво развитие (ПУР) да се осигури устойчиво развитие (УР) в условията на КП. Чрез проекта РАПИВ  спомогна за „чуваемост” и ново качествено ниво на общуване между групите на вземащите решения и широката общественост по въпроси, касаещи цялото общество и изискващи консенсус при заделянето на ресурси за навременното им решаване. РАПИВ постигна изцяло заложените цели на проекта и като НПО повиши осведомеността за неотложността на интегрирането на ЕСП за АКП в регионални/местни ПУР. Проявен бе интерес  от страна на регионалните власти за сътрудничество при реализиране на следващ етап от внедряване на добри практики за устойчиво развитие.

Търсеният резултат по проекта бе  подготовката на предложения за включване на ЕСП за АКП в националните, регионални и местни ПУР и изработването на план за действие. Предложенията са изготвени следствие на съвместната работа по време на 3 кръгли маси и на заключителната конференция на ЦГ на младежите, на политици, медиите, неформални граждански групи и служителите в публичната администрация, реализирани по проекта. Изготвени са 3 анализа за актуалните ЕСП за АКП и интегрирането им на всички нива, идентифицирани се 11 добри практики за АКП, от които са избрани 5. Документите са разпространени сред обществото чрез 2 пресконференции, 1 печатен и 3 електронни бюлетини, издание "Препоръки за АКП" и план за действие. Двете основни ЦГ (вземащите решения и младежите) и допълнителните (медии , НПО, неформални групи и публична администрация) – общо над 180 човека, пряко повишаха капацитета си за АКП по време на проведените събития, а над 2500 човека – непряко, чрез посещения на уеб портала на РАПИВ.

Резултати
Сътрудничеството между НПО, широката общественост, академичната младеж и взимащите решения при изграждане на ПУР на местно ниво се превърна в добра и трайна практика с иновативни методи. Създадена е основата за изграждане на Черноморски високотехнологичен парк – Варна, който с един от приоритетите си на развитие – Опазване на ОС и КП, ще реализира политиките в условията на КП и ще осигури устойчивост на резултатите от проекта.

Интернет страница на проекта: http://www.rapiv.org/eng/ClimaAD/tabid/209/Default.aspx
Иноватор: ros
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]