Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Сдружение "Училищно настоятелство при основно училище "Петко Рачев Славейков" - село Джулюница

Партньор: Основно училище ''Петко Рачев Славейков"", България

Проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за създаване на база данни за местния хабитат” се реализира от Училищно настоятелство при ОУ”П.Р.Славейков’’- село Джулюница в партньорство с ОУ ”П.Р.Славейков“. Основната цел на проекта е да ангажира младите хора с най-важните проблеми в опазването на околната среда и на биоразнообразието, както и с помощта на разнообразни дейности и мероприятия да привлече интереса на местното общество към опознаване и опазване на местното природно богатство и ресурси. На територията на село Джулюница се намира част от защитена зона от Натура 2000 по директивата за местообитанията - “Река Златаришка” Разположена е по протежението на река Златаришка (Джулюнска). Реката е важен биокоридор, но информация за това, както и за защитените растителни и животински видове липсва сред населението на селото.

Общата цел на проекта бе повишаване на информираността за проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка (Джулюнска) в землището на село Джулюница и зоната, включена в Натура 2000, както и към опазване и популяризация на биологичното разнообразие в тези райони.

 

Практика
Настоящият проект предполага изцяло нов начин на обучение в училище, който поставя учениците в активна позиция и им помага да „виждат“ проблемите на околната среда в различните им аспекти и да осъзнават по какъв начин действията в различни сфери могат да окажат влияние на околната среда. Най-добрата практика, реализирана в проекта, е личното участие на децата в дейности по опазване на околната среда с подкрепата на специалисти от различни институции, свързани пряко с опазване на природното разнообразие и в проучвателни дейности.

Реализацията на проекта допринесе за изграждане на отговорност спрямо ценностите на околната среда и тяхното опазване у учениците, които са основната целева група на проекта.

В резултат на проекта се повиши информираността на училищната и местната общност за екологичните проблеми и опазването на околната среда; разви се екологичното самосъзнание в младежите и се създаде се ползотворно партньорство с обществените институции и организации. Учениците се научиха на ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци, както и естетизиране на училищната среда като елемент на околната среда – намаляване на отпадъците, поддържане на зелените площи в училищния двор и опазване на дърветата. Бяха закупени е предоставени за ползване от децата 9 броя компютри и телевизор, които се ползват в стая в сградата на ОУ“П.Р.Славейков‘‘, партньор по проекта, която се превърна в еко зона за децата и в която се провеждаха заниманията на целевите групи. Съвместно с партньора бяха организирани планираните дейности и мероприятия по проекта, като той пое и счетоводното обслужване на проекта.

Резултати
Проектът повиши информираността на младите хора, изгради екологично самосъзнание и отстояване на активна гражданска позиция по въпросите за опазване на околната среда.

https://www.facebook.com/ZelenataGradinka

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]