Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване в Бъл­га­рия се нуждае от цялос­тна про­мяна чрез при­е­мане на нова фило­со­фия за грижи и поли­тика, насър­ча­ваща спаз­ва­нето на човеш­ките и граж­дан­с­ките права на май­ките и бебе­тата. Мно­гоб­ройни сви­де­тел­с­тва от роди­тели, спе­ци­а­листи и сту­денти показ­ват, че тези права сис­темно се нару­ша­ват в бол­нич­ните заве­де­ния чрез: 
• При­ла­гане на меди­цин­ски про­це­дури, несъ­об­ра­зени с научно-доказаните прак­тики и пре­по­ръ­ките на меж­ду­на­родни орга­ни­за­ции 
• Въз­п­ре­пят­с­т­ване на упраж­ня­ва­нето на сво­бо­ден избор, осно­ван на инфор­ми­рано съг­ла­сие
• Въз­п­ре­пят­с­т­ване на при­със­т­вие на прид­ру­жи­тел, раз­де­ляне на бебето от май­ката и др. 
• Физическо и вер­бално наси­лие над раж­да­щите жени.
Защото към момента, въп­реки своята активна граж­дан­ска пози­ция от пос­лед­ните години, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ните орга­ни­за­ции (НПО), рабо­тещи в областта, не успя­ват да се нало­жат като рав­нос­тойни пар­т­ньори при взе­ма­нето на реше­ния на ниво наци­о­нална поли­тика за май­чино здравеопазване.


Практика

Про­ек­тът работи в три посоки:

1. Изра­бот­ване на стра­те­гия за зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за цялос­тна про­мяна в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване с цел спаз­ване на пра­вата на раж­да­щите жени, пос­та­вяне на май­ката и бебето в цен­търа на гри­жите и изпол­з­ване на научно-доказани практики.

2. Изг­раж­дане на мащабна коа­ли­ция с учас­ти­ето на мно­зин­с­т­вото НПО и акти­висти, рабо­тещи в сфе­рата, която в рам­ките на нас­то­я­щия проект да изра­боти стра­те­ги­ята и в пос­лед­с­т­вие да осъ­щес­тви ини­ци­а­ти­вите, зало­жени в нея.

3. Развиване на капа­ци­тета на учас­т­ва­щите в коа­ли­ци­ята НПО за ефек­ти­вен принос в реша­ва­нето на проб­ле­мите в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване и утвър­ж­да­ване на ролята на граж­дан­с­кия сектор.

Про­ек­тът даде въз­мож­ност да се подобри дос­тъ­път до инфор­ма­ция относно май­чина грижа с ува­же­ние и меди­цина, осно­вана на доказателства.

Целевите групи на про­екта са неп­ра­ви­тел­с­т­вени орга­ни­за­ции и акти­висти от сфе­рата на май­чи­ното здравеопазване.

С под­го­тов­ката (и изпъл­не­ни­ето впос­лед­с­т­вие) на зас­тъп­ни­чес­ката кам­па­ния Сдружение „Родилница“ и Фондация „Родители за роди­тели“ поемат ролята на агенти на про­мя­ната в общес­т­ве­ното прос­т­ран­с­тво и на обе­ди­ня­ващ център сред срод­ните организации.

21-22 ноември 2015 г. Двудневен обучителен семинар на тема Планиране и изпълнение на инициативи от НПО – подготовка, осигуряване на ресурси и управление на реализацията

8.11.2015 г. Втора работна среща / Уъркшоп ‘Действия за положителни промени в майчиното здравеопазване. Представяне на проекти и стратегическо планиране”

27.09.2015 г. Първа работна среща /  Уъркшоп «Правата в майчиното здравеопазване. Концепции за добра грижа»

25–26 юли 2015 г. Двудневен обучителен семинар „ЗАСТЪПНИЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ, МЕХАНИЗМИ, СТРАТЕГИЯ, КАМПАНИЯ“

16.08.2015 г. Пресконференция „Предизвикателствата пред майчиното здравеопазване: Да върнем жените във фокуса на грижи“


Резултати
1. Изработена стра­те­гия за зас­тъп­ни­ческа кам­па­ния за цялос­тна про­мяна в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване с цел спаз­ване на пра­вата на раж­да­щите жени, пос­та­вяне на май­ката и бебето в цен­търа на гри­жите и изпол­з­ване на научно-доказани практики.

2. Изг­радена коа­ли­ция с учас­ти­ето на мно­зин­с­т­вото НПО и акти­висти, рабо­тещи в сфе­рата, която в рам­ките на нас­то­я­щия проект да изра­боти стра­те­ги­ята и в пос­лед­с­т­вие да осъ­щес­тви ини­ци­а­ти­вите, зало­жени в нея.

3. Развит капа­ци­тетът на учас­т­ва­щите в коа­ли­ци­ята НПО за ефек­ти­вен принос в реша­ва­нето на проб­ле­мите в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване и утвър­ж­да­ване на ролята на граж­дан­с­кия сектор.http://www.rodilnitza.com/blog/headline/project-rights-in-childbirth/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]