Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Интегрираното обучение на деца със СОП е успешно единствено при наличието на подкрепяща среда.
Екипът по проекта фокусира усилията си върху ЦДГ „Детски рай” и ПУ „Драган Манчов” във Велинград, които основно се занимават с проблема.
В обхвата на проекта се включват всички учебни заведения в община Велинград.
Целта е консолидиране на усилията им и инициирането на ефективен диалог с местната и регионална власт, така че да се постигне конкретно планиране за преодоляване на дефицитите.
Целевите групи са: деца и младежи със СОП, с фокус върху най-уязвимите от малцинствените групи. Партньорската организация „Велинвест медиа“ ЕООД е водеща местна медия.
Практика
- Обмяна на опит с община Бургас
- Дискусия на тема: „Анализ на реалната ситуация на децата със СОП в общината и определяне участието на всяка институция според възможностите, компетенциите и правомощията“
- Обучение на инициативната група на тема „Ранна диагностика на децата със СОП“ и „Оценка на училищната готовност и успешен преход ДГ – училище“
- Обучение на инициативната група по актуални теми: „Работа с деца от аутистичния спектър и хиперактивни деца“, „Работа с родителите на деца със СОП. Училищните екипи и техните задължения“.
- Откриване на ресурсен кабинет в ЦДГ „Детски рай“
- Общински конкурс за детска рисунка „Да подадеш на някой ръка“
- Представяне и приемане на Стратегия и План за действие на община Велинград за работа с деца със СОП (2016-2020)
- Откриване на изложба и награждаване на победителите от конкурса „Да подадеш на някой ръка“
- Заключителна пресконференция

Резултати
Предостави се на общинското ръководство конкретен план за действие през 2016-2020 г. в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и на Национални програми и стратегии.
На фокус бе поставена работата с деца и ученици със СОП, анализирана и подобрена бе наличната приобщаваща материална и информационна среда, повиши се квалификацията на педагогическите специалисти, бе създадена много добра подкрепяща среда за децата с проблеми в едно от водещите в това отношение детско заведение – ЦДГ „Детски рай“, реализира се мощна гражданска кампания за приемане на различията, очертаха се стратегически пътища и конкретни действия за подобряване на работата с децата със СОП в община Велинград за преход към приобщаващо образование.
В проекта се включиха всички целеви групи (6 бр.) чрез участие в реализирането на различните дейности: инициативна група – 50; деца -35; вземащи решения – 6; малцинства -5; хора с увреждания – 10; медии -5.
Неговата устойчивост се осигурява чрез приемането на стратегията и плана за нейната реализация от Общински съвет – Велинград, както и чрез обучените специалисти и функционирането на оборудван и обзаведен кабинет.

http://zaednozadecata.org/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]