Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Необходимостта от проекта се обуславя от доминиращата роля на администрацията при формулирането на политики и цели и тяхното бюджетиране, в рамките на процеса по програмно бюджетиране, и липсата или слабото участие в процеса на заинтересованите обществени групи. Основната цел на проекта е повишаване ролята на НПО в процеса на програмно бюджетиране.

Проектът се осъществи с партньорството на Фондация „Офф Медия“, като възможностите на интернет сайта www.offnews.bg бяха използвани, за да се популяризират резултатите от проекта и по този начин да се допринесе за постигане на целите.
Практика
ДЕЙНОСТ 1: РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ
В рамките на тази дейност се разработва Методика, включваща индикатори за мониторинг на процеса по формулиране и бюджетиране на публични политики в две пилотни министерства, по отношение на:
• Прозрачност на процеса
• Степен на участие на НПО и заинтересованите обществени групи в процеса
• Ефективност и прилагане на добри практики за финансово управление и контрол (например концепцията SMART) при формулирането и бюджетирането на политиките.
ДЕЙНОСТ 2: ПРОУЧВАНЕ НА ТЕКУЩОТО УЧАСТИЕ НА НПО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ПРОГРАМНО БЮДЖЕТИРАНЕ
В рамките на тази дейност бяха идентифицирани възможните заинтересовани страни по отношение на двете пилотни министерства и избраните за целите на проекта политики – част от бюджетите в програмен формат на тези министерства. Бяха идентифицирани съществуващите официални и неформални механизми, чрез които администрациите на министерствата информират заинтересованите страни за процеса на програмно бюджетиране. Бяха идентифицирани и официалните и неформални механизми за получаване и вземане предвид на мнението на заинтересованите страни в процеса на формулиране и бюджетиране на политики.
ДЕЙНОСТ 3: ПРОВЕЖДАНЕ НА УЪРКШОП
В рамките на тази дейност се проведе двудневен уъркшоп с участие на 30 представители на НПО, медии, социални партньори и други организации, имащи отношение към избраните за целите на проекта политики в двете пилотни министерства. Целта на уъркшопа бе да се запознаят заинтересованите страни с резултатите от проучването по дейност 2 и с работния вариант на Методиката за мониторинг, като на тази база се проведат обсъждания и се съберат коментари и предложения от заинтересованите страни. Получените коментари и предложения спомогнаха за прецизиране на резултатите от проучването и за финализиране на Методиката за мониторинг.
ДЕЙНОСТ 4: МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ТЯХНОТО БЮДЖЕТИРАНЕ В ДВЕ ПИЛОТНИ МИНИСТЕРСТВА
В рамките на тази дейност се проведе мониторинг върху две политики – по една в Министерство на икономиката и Министерство на земеделието и храните. С цел обхващане на един традиционен за страната отрасъл и един модерен, бе избрана политика, насочена към растениевъдство в Министерство на земеделието и храните, и политика, насочена към иновации в Министерство на икономиката. Резултатите от дейността бяха изпратени на администрациите на двете министерства.
ДЕЙНОСТ 5: ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР
В рамките на тази дейност се проведе еднодневен информационен семинар с участие на 30 представители на НПО, медии, социални партньори и други организации, имащи отношение към избраните за целите на проекта политики в двете пилотни министерства. Целта бе заинтересованите страни да се запознаят с резултатите от проекта.

Резултати
Чрез дейностите по проекта се осъществи независим мониторинг от НПО и заинтересовани обществени групи върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и бюджетиране на политики на централно ниво, стимулира се участието на НПО в този процес и се повиши информираността у широката общественост за целите и очакваните резултати от провежданите политики.

В рамките на проекта бе изработена методология за независим мониторинг върху прозрачността, участието на НПО и ефективността на процеса на формулиране и бюджетиране на политики.
Бе извършен пилотен мониторинг върху процеса в две министерства, а резултатите бяха публикувани на електронните страници на партньорите и в една електронна медия.

http://monitor-budget.eu/
Иноватор: ros
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]