Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Партньори в реализацията на инициативата са:

-         Столична община

-         Фонд за иновации в културата

Създаването на Фонда за иновации в културата и правилата, по които работи, са утвърдени от Столичен общински съвет с решение 423 от 18.07.2013 г., представлява иновативно решение в подкрепа на изкуството, културата и артистичното експериментиране в София и Югозападния регион, обединени в обща кандидатура за Европейска столица през 2019 г.  Фондът е създаден в контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата, но с цел да се превърне в успешна и устойчива практика, която подкрепя и развива творчеството и културата в града чрез партньорството между публична институция и частни компании.

-         НПО "Линкс''

Ролята на  НПО „Линкс“ е да открие, анализа и свързва данни,  за по-добра отчетност и прозрачност на институциите пред гражданите. Столична община има стратегическо партньорство с  НПО „Линкс“  за открито управление.

-         Асоциация за развитие на София

е създадена за да подпомога и насърчава постоянния диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции и общинската администрация за изграждане на обществена среда, която съдейства за развитието на София като модерен европейски град, подпомага устойчивото развитие, предприемчивостта и инициативността на София и нейните жители и насърчава връзката между образование, наука и бизнес. Асоциация за развитие на София бе създадена с решение № 348 на Столичния общински съвет от 08.07.2010 година и е регистрирана от СГС на 16.08.2010, ф.д. 495/2010. в обществена полза. Асоциацията се управлява от Управителен съвет и изпълнителен директор, избрани от Столичен общински съвет.

 

В края на 2014 г. въз основа на съществуващите и утвърдени добри практи на публично частно  партньорство, Столична община  взима решение за разширение на съществуващия вече „Фонд за иновации в културата”.

В тази връзка, в началото на 2015 г. е подложено на обществено обсъждане съдържанието на проекта, довело до решението да се предоставят  публични данни, целящи адекватно да се отразява актуалното състояние на администрацията и нейните структури.

В изпълнение на приетото решение,  Столична община съвместно с Фонда за иновации в културата от НПО Линкс, и с финансовата подкрепа на Програма „Европа“, създават  „Отворените данни на град София“. 

 

Практика

Целта  на проекта е чрез визуализиране на  систематизирана информация, която е разбираема за гражданите в областта на образованието,  културата,  обществените поръчки,  годишните финансови отчети и др., да се разкрие ефективният потенциал на администрацията и обезпечи прозрачността при фунционирането й. Същевременно, се дава лесен достъп на широк кръг от заинтересовани лица да изразяват мнения, предложения и сигнали отразяващи се градивно на общинската администрация като  ѝ  дава възможност   да следи какъв е напредъкът по тях  и  се осъществява обществен контрол.

Пример за обществената значимост на проекта е публикувания за първи път през 2015 г. бюджет на  Столична община в едно с бюджетите обхващащи периода от 2012 г. до 2016 г. включително.

В тази връзка през 2016г., съгласно Плана за действие към Стратегия за интелигентна специализация на София, Столична община  планира и е стартирала  публикуването на още 50 бази данни.

Такива данни са още транспортната схема и разписанията на градския транспорт, разрешенията за строеж, местоположението на уличните лампи, декларираните и обявените паметници на културата, годишните финансови отчети на общинските дружества, декларациите за конфликт на интереси на общинските съветници, свободните места в детските градини, информация за ремонтите, водените дела, жалбите и сигналите на гражданите и много други имащи отражение върху общността.  Вече са изработени и публикувани карти с информация за резултатите от матурите и външното оценяване за столичните училища.

Отварянето на данните може да помогне и при: избор на детска градина и училище за децата, паркиране в синята зона, за определяне на собствен маршрут за придвижване, за информиране замърсеността на въздуха, за това къде са пътните ремонти и задръстванията, къде отиват парите от местните данъци и такси и т.н.

Това, което все още бюрокрацията пази като свой монопол и което Столична община промени чрез „Отворените данни на София“ е достъпът до управленски данни.

Целите включват: по-високото гражданско участие и информираност на широк кръг от адресати, по-прозрачна и отворена към потребностите на социума администрация, по-високата бариера пред корупцията, минимализиране на риска от такава, и не на последно място – повишаване на качеството на данните за работата на самата администрация.

През 2015 година 35 проекта са получили финансиране в размер на 400 хил. лв. по Столична програма „Европа“.

Идеята за отваряне на данни в Столична община бе инициирана от Столична община (Асоциация за развитие на София) и група неправителствени организации, координирани от НПО Линкс. След стартиране на тази инициатива от страна на Министерски съвет в началото на 2015 г. Столична община в партньорство с НПО реши да тества и стартира процеса на публикуване на данни в машинно четим формат на общинско ниво. През месец юни 2015г. Столична община разшири кръгът от партньорства и участва активно в конференция „ОТВОРЕНИТЕ ДАННИ И ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ”. В конференцията участваха председателите на СОС г-н Елен Герджиков и зам.-кмет Дончо Барбалов. Дискусията даде възможност на бизнесиа, НПО-та и ползватели на „отворени данни“ да заявят необходимостта от този тип данни, да направят предложения за типа отворени данни, от който имат потребност, както и да се обсъдят правните аспекти по темата. След стартиране на сайта opensofia.info, съвместно с НПО Линк бяха поканени над 50 организации да предложат данни, които да бъдат публикувани в машинно четим формат. Всички предложения бяха разгледани и  обобщени в списък с 130 бази данни. Този списък бе изпратен до съответните компетентни дирекции да преценят за кои от данните, Столична община има технологична готовност да публикува до края на 2016г.

След извършената преценка за техническа готовност, Столична община прие Решение, съгласно което до крaя на 2016г. ще бъдат публикувани още 50 бази – данни в машинно – четим формат.

Информация за конференц ията

Резултати

Отворените данни са бързо развиваща се концепция за свободен достъп до големи масиви от данни, която има потенциала да подобри живота на хората в области като електронното управление, градската среда, екологията, превенцията на престъпленията и редица други обществени сфери.

С публикуването на данни, много от проблемите на Столична община получават интересни и иновативни решения.

Такива данни са транспортната схема и разписанията на градския транспорт, разрешенията за строеж, местоположението на уличните лампи, декларираните и обявените паметници на културата, годишните финансови отчети на общинските дружества, декларациите за конфликт на интереси на общинските съветници, свободните места в детските градини, информация за ремонтите, водените дела, жалбите и сигналите на гражданите и много други. Това е сериозна заявка  за подобряванене на достъпа до услуги, вземане на решения с участието на местната общност, повишаване на отчетността и намаляване на корупцията.

Столична община е първата община в България, която започна процеса на отваряне на данни и публикува годишните бюджети на общината от 2012 г. до днес в машинно четим формат. Публикуването на данните (включително и проекто – бюджета за 2016 г.) бе осъществено преди да се проведат обществените дебати по бюджета. Тази иновация насърчава информираното участие на гражданите в дискусиите по общинския бюджет. Подобен е примерът и с визуализиращата карта, която дава информация за резултатите от външното оценяване в столичните училища.

Столична община е удостоена три пъти с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, като представените в трите процедури добри практики продължават да се развиват и обогатяват.

"Отворените данни на град София" е добра практика, която надгражда добре познатите Програма „Европа“ и „Фонд за иновации в културата”- първият в България публично-частен фонд за финансиране на проекти на конкурсен принцип - създаден от Столична община и Асоциация за развитие на София.

„Фонд за иновации в културата” е признат от Европейската комисия като добра практика през 2015г.

София, като член на организацията на европейската мрежа от градове EUROCITIES кандидатства за добра практика и домакинство на работна визита в сферата на културата с Фонда за иновации в културата и бе определен сред 15 града, одобрени от Комисията, за домакин на работно посещение на международни експерти, което се проведе през април 2016 година.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 31 август 2016
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]