Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Практиката участва в конкурса по Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017 и е номинирана за награда

Конкурсът „Малки граждански проекти за по-уютна среда“, осъществяващ се под надслов „Да осигурим прекрасно детство за децата ни!“, представлява процедура за безвъзмездно предоставяне на материали и оборудване за изпълнение на дейности за озеленяване и благоустрояване на терени, собственост на общината. Конкурсът е насочен към хората от град Бяла Слатина, както и към тези, ситуирани в принадлежащите към oбщина Бяла Слатина малки населени места. Целта на конкурса е да мотивира местните жители да поемат лична отговорност към опазването на околната среда и нейното облагородяване, да стимулира въображението им и доброволческия труд, както и да ги насърчи да бъдат част от местната общественост по вземането на решения.
Практика

Идеята за инициативата се зароди през 2015 г. По нейното осъществяване работиха служителите от Дирекция „Проекти и програми“ при Община Бяла Слатина. Те разработиха правилата на конкурса, в който надлежно са изяснени неговите цели, изискванията към кандидатите и техните проектни предложения. В насоките за кандидатстване са посочени указанията за подготовка на конкурсните предложения, начинът на тяхното подаване и са систематизирани всички изискуеми документи, които следва да бъдат попълнени и приложени към Формуляра за участие в процедурата.

Правилата за участие в конкурса на общинска администрация „Малки граждански проекти за по-уютна среда“ наред с Формуляра и всички необходими към него приложения са публикувани на интернет-страницата на Дирекция „Проекти и програми“ към Община Бяла Слатина www.bsl-proekti.com.

Всички кандидати, които имат желание да участват в конкурса, разполагат с едномесечен срок, в който следва да подготвят и представят необходимите за целта документи пред местната власт. Пакетът документи е максимално опростен и разработен така, че кандидатите да не срещат трудности при подготовката на проектните си предложения.

Следва едноседмичен срок, по време на който служителите на общинска администрация оценяват проектните предложения, като се съобразяват с административното и техническо съответствие на проектите.

С приключването на оценяването се извършва класиране на конкурсните предложения по сумарния брой точки, получени при оценката. Всяко предложение, получило минимален брой точки 15 (10 за надграждащите проекти), се класира за участие в конкурса. Комисията изготвя Протокол и Списък на класираните проектни предложения, който се публикува на интернет-страницата на Дирекция „Проекти и програми“  www.bsl-proekti.com в раздела „Малки граждански проекти за по-уютна среда“ и на информационното табло в сградата на общинска администрация Бяла Слатина.

След одобряване и класиране на проектните предложения, необходимите за закупуване материали и/или оборудване се обобщават и описват от Комисията в отделен списък и се предават на Дирекция „Бюджет и счетоводство“.

Кметът на община Бяла Слатина или упълномощено от него лице подписва Договор за безвъзмездно предоставяне на материалите с лицето, представляващо класирания участник в Конкурса. Приключването на договорите става с подписването на двустранен протокол.

Изпълнението на дейностите по одобрените проекти стартира от деня на предоставяне на материалите и оборудването от община Бяла Слатина, за които е сключен Договор. Необходимите материали и/или оборудване за изпълнението на дейностите по одобрените проектни предложения се предават с протоколи. Комисията, назначена със Заповед на кмета на община Бяла Слатина, осъществява цялостен контрол върху поетите от гражданите ангажименти.

За изпълнение на дейностите и отчитане на същите, гражданите разполагат със срок от приблизително 2 месеца.

Допълнителна информация по отношение на Конкурса може да бъде намерена и на интернет-страницата на Община Бяла Слатина www.byala-slatina.com. Служителите от общинска администрация отговарят на запитвания и лично или по телефона, упоменат във всички информационни материали, свързани с инициативата.
Резултати

Благодарение на инициативата „Малки граждански проекти за по-уютна среда” през 2015 г. на територията на община Бяла Слатина бяха създадени 11 нови детски площадки. Това бе постигнато посредством дарения от жителите безвъзмезден труд.

През 2016 г. в конкурса на Община Бяла Слатина „Малки граждански проекти за по-уютна среда“ бяха подадени общо 19 проекта, 12 от които за нови обекти, а 7 – надграждащи. Проектите през 2016 г. възлизат на обща стойност 29 625,70 лева. Парите стимулираха въображението на хората и ги мотивираха да поемат лична отговорност както за опазването, така и за подобряването на жизнената среда.

Идеите бяха реализирани в 6 от кметствата на община Бяла Слатина – Бърдарски геран, Бъркачево, Соколаре, Габаре, Търнава и Търнак. В гр. Бяла Слатина изпълнените малки граждански инициативи бяха 3 на брой.

Всичко това дава значително по-добра достъпност на местните общности до детски площадки и облагородени терени за отдих и забавление.

Средствата, предвидени за осъществяването на инициативата „Малки граждански проекти за по-уютна среда“, се осигуряват само и единствено от бюджета на Община Бяла Слатина. Поради огромния интерес от страна на местните жители, парите за реализацията на нашата практиката бяха увеличени от 20 000 на 30 000 лева.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2017
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]