Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да допринесе за насърчаване и формиране на
природозащитната и екологичната култура на подрастващите и на хората от общността
за опазване на биологичното разнообразие, околната среда и ползите за развитие на
туризма на местно и национално ниво.
Партньори: СУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Белица, с подкрепата на Община Белица, ДНП „Рила” и ДГС „Белица”

Целева група на проекта са 75 ученици от 11 до14 години, организирани в
читалищната библиотека.
Практика
Осъществени дейности:
- Информация и публичност - дейностите по проекта бяха популяризирани по
време на всяко изпълнение, чрез фейсбук групата на читалище Белица
https://www.facebook.com/chitalishte.belitsa/), сайта на читалище „Георги
Тодоров-1885”, регионални и местни печатни и интернет медии,
информационните материали – 50 бр. плакати,100 бр. брошури, изготвени от
целевата група;
- Работа с доброволци - привлечени доброволци за работа в областта на
опазване на околната среда и ползите от екологичното образование в туризма;
- Създаден под-сайт към сайта на читалище „Георги Тодоров-1885” -
„Природният феномен-Белица”;
- Утвърдени партньорски отношения за работа в съвместни мероприятия и
проекти със заинтересовани страни: Община Белица, ДНП ”Рила” - Благоевград,
ДГС ”Белица, ”Парк за ре-адаптация на танцуващите мечки в България” край
Белица, СУ” Св.св. Кирил и Методий”.
- Изградени линкове от подсайт „Природният феномен Белица” към официалния сайт на ДНП ”Рила”, Община Белица и СУ „Св.св. Кирил и Методий”.
Резултати
- Повишена природозащитната култура и убеденост за необходимостта от
екологичното образование и опазване на околната среда в градска среда,
- Придобити знания относно стойността на горите като важен фактор за устойчив
живот на нашата планета,
- Затвърдена нагласа за доброволческа дейност при решаване на екологични
проблеми като бъдещи европейски граждани,
- Създадени социални контакти чрез творческа работилница по събиране на
защитени видове растения, изготвяне на хербарий, снимков материал, работа с
магнитно табло „Природата и нейното опазване” и разиграване на екологични
игри,
- Изградена доброволческа група с интереси, свързани с опазване на околната
среда, ползите от екологичната култура в развитието на екотуризма,
- Създаден информационен под сайт към сайта на Народно читалище „Георги
Тодоров-1885” - ”Природният феномен –Белица”,
- Обучени:
75 ученици от 5 до 7 клас
14 доброволци от 8,9,10 клас
2  безработни младежи
12 ученици от 6 и 7 клас на ОУ ”Кирил и Методий” с. Бачево
5 служители на Парка за мечки

Проектът надгради капацитета на библиотеката с нови форми на работа в областта
на екологията и опазване на околната среда. Утвърди ролята на читалищната
библиотека като естествен център за общностно развитие. Реализираните
дейностите доведоха до разрешаване на проблеми свързани с извънкласното
образование и възпитаване на целевата група от средното училище. Привлече
вниманието на нови деца и младежи с чувство на отговорност към околната среда
и предаване опита им към общността.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]