Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Екипът на Националения политехнически музей реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. В „EкоЛаб“ се формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и се възпитава екологична култура. Главната цел е участниците в проекта да осмислят ролята и отговорностите на човека за опазването на природата. Изграждането на екологична култура започва от най-ранна възраст, продължава през целия живот и засяга всеки един член на обществото.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
Практика
Основните теми са свързани с:
 
1. Кръговрат на водата - участниците се запознават с кръговрата на водата в природата, както и с пътя на водата в човешкия бит. Обръща се внимание на различни етапи от използването на водата като ресурс и се посочват различни процеси, при които тя се губи, пречиства или остава същата. Набляга се върху въпроса как този жизненоважен ресурс се изразходва. Дават се лесни решения за неговото пестене и опазване в ежедневието. Експериментално се демонстрират начини за пречистване на водата, които са смалени модели на физически методи, използвани в пречиствателните станции: коагулация; филтруване и осмоза.
 
2. Рециклиране - целта на теоретичната част е да запознае целевите аудитории с: четирите основни суровини, подлежащи на рециклиране – хартия, пластмаса, стъкло и метал;  значимостта на процеса рециклиране; правилата за разделно събиране на отпадъка; видовете стъкла, пластмаса, хартия и метали и тяхната употреба. Експериментална част показва рециклиране на хартия и повторното използване на пластмаси.
 
3. Горива – набляга се на различните начини за добиване на енергия в бита и производствата, както и на ефективността на горивата и методите. Правят се паралели между конвенционалните и възобновяемите методи и се говори за въглеродния отпечатък на всеки от тях. Експериментална част показва разликата между непълно и пълно изгаряне на горивото в двигателите с вътрешно горене; визуализира се нагледно разликата в продуктите на горенето при липса и в присъствие на катализаторна кутия; подчертава се влиянието на тези продукти върху здравето на човек.
 
И в трите теми теоретичната част протича под формата на диалог, подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Методическите заниманията и практически опити са съобразени и адаптирани в зависимост от възрастта и познанията на целевите групи. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. В основата на всички занимания е и темата за приноса на науката.
 
В чисто практичен план, проектът насърчава младежите да участват в музейни дейности като практиканти и доброволци. Екипът на проекта вярва, че той   подпомага и бъдещата професионална ориентация на младите хора. Създаденият в неговите рамки интерес на децата към природното богатство и екологията е възможно да се трансформира в желание за професионална реализация в области, свързани с тяхното изследване и опазване.

В заниманията се прилагат най-новите тенденции и добри практики в съвременната музейна педагогика, отговарящи на новата мисия на музеите като катализатор за образовано гражданско общество. Обръща се специално внимание на групите в неравностойно положение – деца със специфични потребности и младежи с девиантно
поведение.
Резултати
Проектът създава условия за осъзнато подобряване на живота на участниците. Те се запознават с основните закономерности и явления, протичащи в природата. Научават как да я пазят ежедневно и как да ограничават последиците от замърсяването й и от вредните промени в климата.
 
Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 юни 2018
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]