Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Областен младежки съвет – Ловеч е неформално, доброволно обединение на младежи, което координира усилията на участващите в него младежи за осъществяване на взаимодействие между тях и държавната власт, за ефективно решаване на младежки проблеми. Областен младежки съвет (ОМС) е представителен орган на младежите от 15 до 29 годишна възраст на територията на област Ловеч.

Необходимостта от въвеждането на практиката е свързана с преодоляване на редица проблеми на млади хора, свързани със слабата гражданска активност, ниската мотивация за образование и социална реализация, стремеж да напуснат страната, търсейки в чужбина по-добри възможности за реализация; апатия по отношение бъдещето на родното място, както и на своето собствено бъдеще, нездравословен начин на живот. Още по-ощетени са младите хора от малките населени места на територията на областта, за които фактори като: липсата на достъп до информация, намиране на подходяща работа, безработица и безперспективност допълнително засилват гореспоменатите проблеми.

Практиката се реализира в периода: от 12.10.2015 г. – понастоящем

Практика

Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч в партньорство с Областна администрация Ловеч предприе стъпки през 2015 г. за създаване на областна младежка структура, която да работи за сдружаване и повишена информираност на младите хора от региона относно възможностите за личностна и професионална реализация.

Предприетите стъпки за реализиране на добрата практика бяха следните:

1. Привличане на общинските администрации от област Ловеч в ролята на партньори при осъществяване на процеса.

2. Провеждане на избор на делегати от всяка община за членове на съвета.

3. Подготовка на Правилник за работа на Областен младежки съвет и свикване на Учредително събрание.

Целите на Съвета са свързани с координиране, обединяване и насочване дейността на младите хора от област Ловеч с държавни институции и общините за успешно развитие и реализиране на областната политика за младежта; стимулиране пълноценната интеграция и социално присъствие на младежите в живота на област Ловеч; подобряване качеството на живот, обучение и развитие на интелектуалния потенциал на младите хора, както в общинските центрове, така също и в малките населени места на региона; създаване на условия за осмисляне на свободното време на младежите и подпомагане реализирането на дейности със социална и гражданска насоченост.

4. Избор на органи за управление и контрол, приемане на Годишен план за работа на Съвета и предприемане на дейности за реализацията му.

Областният младежки съвет бе учреден на 12 октомври 2015 г. по инициатива на сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч и областна администрация Ловеч. В срещата взеха участие младежи с активна гражданска позиция от областта, мотивирани да работят за развитието на своите градове и региона. За пръв председател на Областния младежки съвет беше избран ловчанлията Йоан Черкезов, ученик в 11 клас на ГЧЕ „Екзарх Йосиф І”.

Ежегодно се провеждат редовни заседания на Съвета, домакинствани от Областна администрация Ловеч, които са свързани с изпълнение на целите и задачите на организацията, преглед на извършеното и приемане на годишен план.

Провеждат се и организационните събрания и обучения на ротационен принцип за подпомагане изграждането на общински ученически съвети по места.

Резултати

През годините са провеждани разнообразни дейности, свързани с гражданско образование, обучение, провеждане на работни срещи на различни теми, акции за подобряване на градската среда, FlashMoob на различни теми и други. Членовете на съвета участват в обучения на различни теми, свързани със сдружаване и самоуправление, както и важни за младежката работа документи: Национална стратегия за младежта (2010 – 2020 г.), Национална програма за младежта (2016 – 2020), Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия „Нов тласък за европейската  младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт, Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал, Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010–2018). Ежегодно членовете на Съвета организират отбелязването на 12 август „Международен ден на младежта” в своите общини с разнообразни инициативи на открито.

Практиката е със социална насоченост, а устойчивостта на резултатите от нея са свързани с ориентираност в дългосрочен план за изграждане на капацитет у представителите на младежката общност и усвояване на успешни модели на работа, които водят до видими резултати и развитие. Практиката осигурява възможности за личностно изграждане и гражданско образование на младите хора от област Ловеч.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]