Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Началото е поставено през 2013 г. и към днешна дата в Троян функционират тринадесет квартални съвета, а на територията на всяко населено място от общината са изградени кметски съвети. Те имат обща насоченост, изпълнявайки основно посредническа функция, чрез която подпомагат взаимодействието между живущите в съответните квартали и села и общинска администрация.
Практика

Съветите полагат грижа за спазване на наредбите, касаещи обществения ред и сигурност, околната среда и зелените площи. Дават коструктивни предложения относно подобряване на административните услуги, предоставяни в администрацията. Активно работят за осъществяване на проекти и добри практики, които са за благоустрояване на кварталите и селата. Организират се съвместно събития за съхранение и  развитие на техните традиции и културни ценности и др.

Кварталните съвети са институции на общността, които се изграждат по инициатива на населението и на кмета на общината и осъществяват своята дейност на доброволен принцип. Те не са политически структури и не се занимават с политическа дейност. Изграждат се в териториално обособени райони, които имат свой специфичен облик и сформирана жизнена среда, каквито са кварталите на града.

Със създаването на кварталните съвети:

-        се стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите на населените места – квартали, където те живеят или работят;

-        се изгражда действено партньорство между кварталните съвети и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт се доближава още повече до проблемите на хората, за да може да ги решава по-успешно;

-        се повишава ролята на гражданите за осъществяване на обществен контрол при разпореждането с обекти, общинска собственост, съгласно действащото законодателство.

С участието и съдействието на кварталните съвети, общинската администрация организира публични обсъждания на инфраструктурни, благоустройствени, екологични и други проекти (за паркове, градинки, детски площадки, мостове, гаражи, търговски обекти, застрояване на общински терени и други). Чрез тях се провеждат публични обсъждания на проекти за актове на месната власт и документи на общинската администрация и на Общинския съвет, които касаят всички жители като стратегии, програми и планове за общинско развитие, проекто-бюджета на общината, общински наредби и други. Целта на обсъжданията с гражданите е да бъдат предварително информирани, за да могат да дадат становища и предложения по проектите.

Кварталните съвети участват в изготвянето на проекти за кандидатстване по програми за привличане на финансови средства за решаване на проблеми по благоустройството, околната среда, инфраструктурата и други. Инициират пред кмета на общината свикване на общото събрание на етажните собственици във входове на блокове, в които няма избрани управителни съвети на етажната собственост. Организират гражданите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните райони. Свикват квартално събрание на населението и отчитат дейността си пред него не по рядко от веднъж годишно. Чрез кварталния съвет се съдейства за опазване на обществения ред в квартала съгласно закона, в партньорство с РПУ.

В администрацията се води регистър, в който се регистрират поставените проблеми от кварталните съвети, които се насочват за изпълнение и рещаване към служители от администрацията, като се посочва реален срок за изпълнение.

Резултати

Чрез кварталните/кметските съвети общинското ръководство проучва мнението на гражданите за решаване на дългосрочни въпроси, относно определяне приоритетите и перспективите за развитие на квартали и проблеми, касаещи извършване на ремонти и реконструкции в инфраструктурата, подобряване на транспортното обслужване, сметосъбирането и други.


Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]