Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
През ноември 2012 г. в резултат на работа по проект “Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовката и изпълнението на политики в община Маджарово”, финанисиран по ОПАК, в Община Маджарово е учреден Обществен съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията с цел подобряване ефективността в дейността на администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на политики.
Практика

Общественият съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията на Община Маджарово включва представители на общинската администрация, общинския съвет, кметовете на кметства, структурите на гражданското общество, както и активни граждани с отношение към развитието на общината. Съветът е 11-членен и се ръководи от кмета на общината.

Координацията и консултацията на политики се изразява в задълбочено комуникиране и разработване на решения, политики и мерки за удовлетворяване на потребности на гражданите и бизнеса, съвместно от представителите на всички целеви групи. Първоначална отговорност за дефиниране на идентифицирани потребности и разработване на план за разрешаване на проблемите имат служителите от общинска администрация и кметовете на кметства. Идентифицираните потребности и разработеният план за решение се предоставят на кмета на Община Маджарово и след одобрение, предложеният план се обсъжда със структурите на гражданското общество, като се вземат координирани мерки и целенасочени решения за задоволяване на идентифицираните потребности. Координираните политики и мерки се одобряват от Общински Съвет – Маджарово.

Използват се различни механизми за двустранна комуникация с целевите групи, като: формализирани срещи и дискусии; обществени дискусии (консултации); създаване на консултативни и/или обществени съвети; организиране и провеждане на кръгли маси с участие на всички заинтередовани страни; използване на други форуми за координиране на потребности и обратна връзка с общественото мнение.

За законосъобразното и плавно протичане на процесите са разработени следните процедури и правила за координация между целевите групи в Община Маджарово:

-        Вътрешни правила за извършване на консултация и координация на политики в Община Маджарово;

-        Процедури за извършване на консултации и координация на политики в Община Маджарово;

-        Вътрешни правила за информация и комуникация;

-        Вътрешни правила за конфиденциалност, свързани с процеса на консултации;

-        Методика за оценка на въздействието;

-        Процедури и инструкции, свързани с разработването на политики в Община Маджарово;

-        Процедури и инструкции, свързани с внедряването на политики в Община Маджарово.

Резултати
През февруари 2019 г. започва изпълнението на двегодишен проект BG05SFOP001-2.009-0140-C01 “Форум за приложна демокрация”, в който като партньор участва Община Маджарово.

В реализацията на проекта ключова роля играе Общественият съвет по консултиране на заинтересованите страни на територията на Община Маджарово, както и активните в сферата на посочените икономически направления граждански и съсловни организации.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]