Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
През 2018 г. Община Смолян като част от политиката си за развитие на туризма залага фонд за партньорства, чрез които се финансират инициативи в подкрепа развитието на туризма.

През 2017 г. Община Смолян се включва в изпълнението на проект “Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация “Америка за България” и реализиран от сдружение “Платформа АГОРА - активни граждански общности за развитие и инициатива”. Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Като част от изпълнението на проекта през 2018 г. са проведени общностни дискусии в няколко населени места от общината. В срещите участват представители на Платформа АГОРА, Община Смолян и местните общности. По време на тези срещи участниците се обединяват около необходимостта от създаване на фонд и определяне на правила за неговото функциониране. Обсъдени са и конкретни проблеми, които могат да бъдат решени, и идеи, които могат да бъдат реализирани чрез фонда.
Практика
Целта на общинския фонд е реализирането на ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, във връзка с повишаване привлекателността на населените места за туристи и гости.
В рамките на горепосочения проект, Платформа АГОРА участва във фонда с осигуряването на 8 000 лв. за 2018 г. От бюджета на Община Смолян всяка година се определят средства с решение на общинския съвет, като средствата се включват в Програмата за развитие на туризма в Община Смолян. За 2018 г. са определени 8000 лв. За реализирането на бъдещи инициативи ще бъдат привличани средства за фонда и от други източници.

Фондът подпомага инициативи във всички населени места в община Смолян, като предложенията се подават от кмета/кметския наместник на населеното място. Това могат да бъдат инициативи на организации, институции и физически лица, осъществяващи дейности на територията на община Смолян, които са в съответствие с целите на фонда и в полза на местната общност.
Работата на Фонда насърчава реализацията на качествени инициативи при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.

Инициативите могат да кандидатстват за финансиране, след публично обсъждане в общността и постигане на обществен консенсус по отношение на техния приоритет и изпълнението им.

Предложенията могат да бъдат подкрепени от повече от една организация/институция или физически лица, което повишава капацитета за изпълнение на инициативата.

Регулярно предложения се приемат до 30 ноември на предходната година, за проекти, които ще се финансират и реализират през следващата година.
Максималната безвъзмездна финансовата помощ, предоставяна от фонда на община Смолян на една инициатива, се определя с решение на общинския съвет за всяка финансова година.

В община Смолян на 03.10.2018 г. се провежда заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към кмета на общината за одобрение на подадените инициативи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, който е създаден в резултат от партньорството на Платформа АГОРА и община Смолян. Средствата във Фонда - 16 000 лв. са с равно участие на АГОРА и община Смолян. Всяка от инициативите в четирите села от общината е подкрепена с 4 000 лв., както следва:
- Обновен отдел “Етнография" в културно-исторически музей в с.Момчиловци;
- Благоустрояване на парковото пространство за демонстрация и прилагане на екологични и здравословни практики в село Смилян;
- Облагородяване на старите и римските мостове в с. Петково;
- Изграждане на част от еко пътека от с.Търън до Момчилова крепост.
Изпълнението на инициативите завършва през първите месеци на 2019-а година.
Резултати
За 2019 г. Поканата за подаване на предложения е обявена на 22 февруари с краен срок на подаване 20 март. Общият бюджет е 8000 лв., осигурени от бюджета на Община Смолян, а максималната подкрепа за отделен проект е до 2000 лв.

http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2404

Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]