Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
През 2017 г. е създаден Обществен съвет консултативен орган към Общинския съвет – Кърджали. На Учредителното събрание е избрано ръководство в състав от 17 души. Това са изявени общественици, кметове на населени места, областните координатори на двата големи синдиката, експерти.

Съветът създава условия за изразяване на волята на структурите на гражданското общество в следните области: териториално и селищно устройство; земеделие и екология; икономическа и инвестиционна политика; бюджет и финанси; сигнали за конфликт на интереси и корупция; образование и наука; култура и религиозни въпроси; законност, обществен ред и сигурност; здравеопазване и социална политика; младежта и спорта.

Практика
Съветът има за цел да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава. Също така Съветът служи като постоянна форма на диалог между местните власти и структурите на гражданското общество. Той отговаря на законния стремеж на обществените групи и на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси.

Съветът спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, изразяващо се в: обмен на информация и подобряване на връзките с местните власти и институции; координация на дейностите, свързани с развитието на гр. Кърджали; подкрепа и лобиране на обществено полезни програми и проекти; и създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие на общината, в това число подобряване нивото на обществена информираност.

Съветът разработва, приема и предлага на Общинския съвет становища, чрез свой представител участва в заседанията на Общинския съвет, като предоставя информация на общинските съветници относно нагласите на гражданското общество по отношение на разискваните въпроси и предлага решения. При необходимост представители на Съвета участват в работата на комисиите към Общинския съвет с мнения и предложения.

Към Съвета се създават постоянни и временно действащи работни комисии, съставени от членове на Съвета и привлечени експерти. Съветът се свиква най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на Съвета са публични и се провеждат в сградите на Община Кърджали. Становищата, изготвени от Съвета, се публикуват по решение на Съвета в официален бюлетин, както и в местния печат.

Дейността на Съвета се подпомага материално-технически от Общински съвет – Кърджали. Ръководителят, заместник-ръководителят, секретарят, ръководителите и заместник-ръководителите на работни комисии, членовете на Съвета и привлечените експерти и специалисти осъществяват дейността си на обществени начала и не получават възнаграждение за работата си в Съвета.

Съветът внася в Общинския съвет ежегодно отчет за дейността си за сведение.

Резултати
В първия отчетен период (май 2017 - юли 2018) Съветът е имал 10 работни заседания. По предложение на Съвета ОбС – Кърджали взема решение за подобряване на контрола и взискателността по качественото възстановяване на цялостта на покритието на улици и пътища при прекопаването им за реализацията на инфраструктурни проекти и присъединяване към мрежите на “ВиК”, ЕВН, телевизионните и интернет оператори.

Като ползотворно е оценено проведеното работно заседание на ръководството, в което участват кметът на общината, председателят на ОбС и няколко общински съветници и експерти, посветено на темите: ускоряване процеса на ремонта на уличните платна и хоризонталната маркировка на основните пътни артерии, въвеждане на “синя зона” в града, изготвяне на нов генерален план по организация на движението, състоянието на уличното осветление в града и останалите населени места в общината.

Ръководството на Обществения съвет участва със собствено становище на обществените обсъждания на важни въпроси преди тяхното разглеждане на заседание на Общинския съвет: обсъждането на бюджета на общината за 2018 година, обсъждане промените в наредбата на Общинския съвет за местните данъци и такси.

По инициатива на Обществения съвет се провежда работна среща с ръководството на “ВиК” ООД, с участието на зам.-кмет и експерти от общината, посветена на състоянието на водоснабдяването на тридесет населени места в Общината.

Общественият съвет се включва активно в подготовката на ежегодния ден за почистването на града с участието на гражданите, като провежда множество работни срещи със специалистите от общината.

https://www.kardjali.bg/?pid=4,obs_12

Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]