Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Продължаващите икономически и социални промени в страната се съпътстват с увeличение на извършените престъпления, което е валидно и за Община Горна Оряховица. Преходът към пазарна икономика, нарастващата безработица, обедняването на широки слоеве от населението, рязкото социално разделение са силно действащи криминогенни фактори. Наред с деформациите в нравствено-психологическите отношения, изкривяванията в ценностната система, личностното противопоставяне и нарастващата агресивност водят до засилване на чувството за несигурност и безпокойство в хората, което е особено ярко изразено в населените места в Общината.
Практика

Общинската служба за охрана е създадена с решение на Общинския съвет през 1995 г. като звено към общинската администрация на пряко подчинение на Кмета на общината. Структурата й е утвърдена от ОбС, като служителите са разпределени както следва: началник и З служители - в Горна Оряховица, по 2 служители в по-големите кметства и по 1 служител в по-малките населени места. Oбщото и непосредствено ръкoводство на служителите на ОбСО се осъществява от Кмета на общината, а методическото - от съответните районни инспектори при РПУ - Г. Оряховица.

Основната задача на Общинската служба за охрана е предотвратяване на противообществени прояви и деяния и контрол по спазване на Наредбите на Община Г. Оряховица. Дейността по опазване на обществения ред се осъществява съвместно с РПУ. Организирана е съвместна патрулно-постова служба, която се провежда по утвърден месечен график и има положителен ефект в борбата с противообществените прояви и нарушенията на обществения ред. По време на дежурствата се обхождат райони, които са потенциално опасни за нарушаване на обществения ред. Всеки месец се провеждат 20-25 съвместни дежурства. Служителите от ОбСО оказват съдействие на полицейските органи при поискване от тяхна страна и извън графика за съвместни дежурства. Кметът на общината координира дейността на Общинската служба за охрана и Районното полицейско управление и осъществява контрол по целесъобразността и законността на актовете и действията на служителите от ОбСО. Със заповед на Кмета инспекторите от ОбСО са упълномощени да работят по Закона за опазване на селскостопанската продукция и Наредбата за полската охрана на Общината. Това оказва своето въздействие през летния сезон, особено в населените места, в които няма служител на РПУ.

В определените им райони в града и населените места служителите следят за допуснати нарушения на наредбите и ги завеждат на отчет. Пишат предписания на нарушителите, контактуват с гражданите и се стремят да отстранят нарушенията. Когато е необходимо съставят актове и налагат глоби по квитанция за извършени административни нарушения. Инспекторите от ОбСО оказват съдействие на почти всички отдели от общинската администрация: връчват актове, наказателни постановления, призовки, участват в проверки на търговски обекти и др.

Материално-техническото осигуряване на Oбщинската служба за охрана се състои от пет автомобила: по един в Горна Oряховица, Долна Оряховица, Първомайци, Поликраище и Драганово. Колите се използват предимно за изпълнение графика за патрулно - постова служба със служители на РПУ и за бързо реагиране на районните инспектори при сигнал за нарушение в някои от населените места в съответния район. Служителите разполагат с ръчни радиостанции, които покриват района на цялата община и осигуряват добра връзка и възможност за бърза реакция между населените места и общинския център.
Резултати

Ефектът от създаването на Общинската служба охрана се изразява в следното:
- подобрява се контрола по спазването на Наредбите на Общината;
- намаляват посегателствата срещу общинското имущество и селскостопанската реколта в населените места на Общината.
- оказва се съдействие на специалистите от Общината при изпълнение на конкретни задачи;
- опазва се природната среда, парковете и местата за отдих и водоемите на територията на Общината.
Иноватор: Никола Попжелев
Дата на публикация: 20 юли 2002
Номинации: 27
Никола Попжелев
Началник Служба охрана Горна Оряховица
Горна Оряховица - 5100
пл. Г. Измирлиев 5
Tel:(0618) 416 08
Fax:(0618) 422 03

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]