Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

След вземането на решението за емитиране на общински облигационен заем се преминава през процедура за избор на инвестиционен посредник, който да разработи проспект за емисията и да окаже инвестиционно посредничество при нейното пласиране. Обявеният конкурс е спечелен от Юнити инвест 99 АД София с изпълнителен директор Весела Акабалиева. Проспектът е потвърден с решение на Държавната комисия по ценните книжа и от 16.10.2002 год. на пода на Българска фондова борса започва първичното предлагане на облигациите. Цялата емисия от 3 милиона лева е реализирана успешно и със заповед на кмета на Община Сливен от 04.12.2002 год. заемът е обявен за сключен.
Практика

Работата по емитирането на общинския облигационен заем продължава близо две години. Общият размер на емисията от 3 млн. лв. е разпределен в 3 хиляди поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми облигации с номинал 1000 лева всяка, регистрирани в Централен депозитар. Падежът на емисията е четири години с едногодишен гратисен период при 9% годишна лихва върху номинала. За да се стигне до определянето на тези параметри, e направен пълен преглед на финансовото състояние на общината, определени са всички видове рискове пред потенциалните инвеститори, регламентирани са отношенията между Общината и купувачите на облигациите с цел максимална защита на техните права.

Със своето решение Общинският съвет определя направленията, по които ще се използва облигационния заем:
Изграждане на нова автогара с размер на инвестицията 1 850 000 лева и срок за строителство 15 месеца;
Изграждане на покрит пешеходен мост на Централен общински пазар в Сливен с размер на инвестицията до 850 000 лева и срок за строителство 16 месеца;
Изграждане на пазар за цитрусови плодове с размер на инвестицията до 150 000 лева и срок за строителство 10 месеца;
Изграждане на пазар за цветя с размер на инвестицията до 150 000 лева и срок за строителство 8 месеца.

Издължаването на средствата по облигационния заем ще се извършва от приходите по фонд Приватизация (продажби на нежилищни имоти, приватизация на общински дружества). Според разработените прогнози се предвижда Община Сливен да получава допълнителни приходи от Общински пазари в размер на 100 000 лева средногодишно. Със строителството на новата автогара се предвижда да се постигне косвен икономически ефект при осигуряване на приходи за общинското дружество Пътнически превози ЕАД и разкриване на нови работни места.

От деня на стартирането на общинския облигационен заем започва и рекламна кампания по неговото представяне пред потенциални купувачи. В столичната агенция Балкан е дадена пресконференция пред журналисти от икономическите издания, заемът е представен и на Инвестиционния форум за Югоизточна Европа, проведен в средата на октомври 2002 г. в НДК в София. От най-голямо значение се оказват индивидуалните разговори с потенциални купувачи, по-голямата част от които вече са притежатели на общински облигации. Сред най-крупните са италианската текстилна фирма Миролио със седалище в Сливен, ДЗИ Общо застраховане АД, София, Професионален пенсионен фонд Доверие , Доброволен пенсионен фонд Алианц България АД, Общинска банка АД, София.
Резултати

Община Сливен успява да емитира и успешно да пласира в срок първия си облигационен заем, с което осигурява приходи за капиталови разходи за своята амбициозна програма. Погасяването на облигационните задължения предполага активизиране на работата по общинската приватизация, тъй като средствата от фонд Приватизация трябва да гарантират обслужването на заема. Със започването на строителните работи и въвеждането на обектите в експлоатация ще се разкрият нови работни места, а сливенските граждани най-после ще имат нова автогара. Общинският пазар е в пълна готовност за започване на строителните работи, с което ще придобие вид на модерно европейско тържище.
Иноватор: Радостин Койчев
Дата на публикация: 31 януари 2003
Номинации: 18
Радостин Койчев
Заместник кмет
Сливен - 8800
бул. Цар Освободител 1
Tel:(044) 66 23 67
Fax:(044) 66 23 50

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]