Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проблемите на гражданите с увреждания са приоритет в социалната политика на Столична община. Нестопанските организации са надежден партньор на общината в подкрепата и решаването на проблемите на тези групи хора. Голяма част от тези организации не разполагат с помещения и сгради за развиване на дейностите по рехабилитация и социална интеграция. В това отношение Столична община може да им окаже подкрепа и съдействие.

Като се има предвид, че в България действащите НСО са над 600 и голяма част от тях са със седалище в София, не е възможно да бъдат удовлетворени исканията на всички кандидатстващи организации. За да бъде обективен в своите решения за разпореждане с общинска собственост в полза на такива организации, работата на Столичния общински съвет ще бъде много по-прецизна, ако прилага критерии при определяне на условията, на които трябва да отговарят кандидатстващите организации.
Практика

На Общественият съвет по достъпност и интеграция към Столичния общински съвет е възложено да изготвят критерии за предоставяне на имоти, общинска собственост на нестопански организации, работещи в полза на хората в неравностойно социално положение като един от приоритетите в работата на обществения съвет.

Предложените критерии се създават с цел обективно и целесъобразно отдаване на общинска собственост за развиване на дейности от нестопански организации в полза на хора с увреждания. Като се основават на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общественият съвет предлага на Столичния общински съвет следните критерии за нестопански организации, които са кандидатстващи за ползване на общински помещения:

1. Нестопанската организация да е регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел с обществено полезна дейност;
2. Нестопанската организация да има най-малко една година дейност към датата на кандидатстване;
3. Да е защитила най-малко един проект пред финансиращи институции;
4. Да не ползва помещения общинска собственост към датата на кандидатстване и да няма собствени помещения, сгради и т.н., освен в случаите, когато помещенията се искат за осъществяване на правителствени национални програми;
5. Да има годишна програма с посочени източници за финансиране;
6. Да работи по проекти, засягащи подобряването на социалната среда в Столична община.

Критериите са разгледани и приети от Столичен общински съвет на 16 юни 2003г и изпълнението на решението е възложено на кмета на Столична община.
Резултати

С така приетите критерии се създава обективност и прозрачност при разпоредителните действия, извършвани от Столичния общински съвет, с което значително се увеличава доверието към Столична община като партньор на неправителствения сектор в столичния град. Това, че критериите са обсъдени и приети преди заседанието на общинския съвет от консултативния орган-Обществен съвет по достъпност и интеграция към Столичния общински съвет, засилва гражданския елемент при делегиране на правомощия по разпореждане с общинско имущество от страна на местната власт и същевременно създава механизъм на самоконтрол от страна на самите неправителствени организации, представени в Обществения съвет. Решението за приемане на тези критерии е прецедент за работата на Столичния общински съвет, но тяхното наличие създава една устойчива практика в работата на постоянните комисии.
Иноватор: Златина Карова<br>Лиляна Елицина
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 8
Златина Карова<br>Лиляна Елицина
Общински съветници
София - 1000
ул. Московска 33
Tel:(02) 986 28 15
Fax:
http://www.sofia.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]