Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Общинска собственост
Програмата работи вече седем години и нейна цел е реализация на инициативи, свързани с поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич, ремонт и възстановяване на тротоари, изграждане и ремонт на съществуващи детски площадки, монтаж на нови съоръжения за игра на деца и други благоустройствени мероприятия.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
Изработен е каталог на общински нежилищни имоти на територията на Силистренската община. Публикувани са 44 обекта - основно в селата. Каталогът включва: подробен снимков материал на обектите; описание на състоянието на сградите и на съпътстващата ги инфраструктура. Акцентирано е върху потенциалните им възможности за ефективно стопанисване и експлоатация. Каталогът е достъпен за всички заинтересувани.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 март 2006
Номинации: 11

Община Монтана има разработена Общинска Програма за възобновяеми енергийни източници за 2005-2007 г. във връзка с изискванията на Закона за енергийната ефективност. В нея са предвидени за осъществяване 6 проекти за поставяне на слънчеви термични инсталации в общински сгради детски градини и болница. С осъществяването на тези проекти, Община Монтана няма да има никакви разходи за получаване на топла вода през лятото за тези сгради, а през зимата разходите ще бъдат редуцирани два пъти. Настоящата иновационна практика показва как може да бъде осъществено поставянето на слънчева термична инсталация в детска градина чрез публично-частно партньорство.


[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2006
Номинации: 15

Община Монтана реализира проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в VІІІ СОУ Отец Паисий , финансиран от Международен фонд Козлодуй по пилотен проект Енергийна ефективност в държавни и обществени сгради здравеопазване, образование и култура . Ще бъдат подобрени условията в училището и ще бъдат реализирани икономии в размер на 50% годишно.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 март 2005
Номинации: 6

Използване на информационните брошури като средство за осигуряване на публичност и прозрачност в рисковите за общините дейности, каквито са управлението и разпореждането с общинска собственост.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2005
Номинации: 15

Със заповед на кмета на общината е структурирана Комисия за след договорен контрол, която има правомощия да следи изпълнението на договорените условия и поетите от купувачите ангажименти по сделки, реализирани по Закона за общинската собственост, както и да предприема санкциониращи действия при установено неизпълнение. Освен представители на общинската администрация, в комисията са включени и общински съветници.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 03 януари 2005
Номинации: 8
Членовете на тръжните комисии, назначени по ЗОП и ЗОС са последната инстанция , определяща кой е печелившият кандидат при процедура за възлагане на обществена поръчка или процедура за продажба на общинско имущество. Поради тази причина те се избират чрез жребий. Изтеглянето определя поименно служителите, които ще са членове на комисиите от имената на всички възможни служители на администрацията, притежаващи нужната квалификация за взимане на съответните решения. Изборът на участниците в комисията се прави един час преди заседанието. Това допълнително намалява възможността кандидатите да се свържат с членове на комисията и по този начин да повлияват на безпристрастното им решение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 декември 2004
Номинации: 10

Община град Добрич запази Архитектурно-етнографски музей на открито /АЕМО/ Стария Добрич, успя да съхрани занаятите и възможността да се произвеждат в обектите само изделия от традиционния регистър на занаята с традиционни инструменти, като се спазва народната /ръчна/ технология, чрез предоставяне на обектите на концесия за срок от 20 години.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 октомври 2004
Номинации: 9

С обединени усилия на донор и партньори Община Карнобат повишава ефективността на управление на общинската собственост и прозрачността на общинските търгове, модернизира работата на ОбА, увеличава приходите в общинския бюджет и доверието към местната власт.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 38

Общественият съвет по достъпност и интеграция към Столичния общински съвет изготвя критерии за предоставяне на имоти, общинска собственост на нестопански организации, работещи в полза на хората в неравностойно социално положение, които са разгледани и приети от Столичен обществения съвет.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 8
  - 1 2 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]