Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Със старта на общинската приватизация в общината е структурирана Комисия за след приватизационен контрол, чиято цел е контрол по изпълнението на договорените с купувачите условия за всяка една от сделките с общинско имущество. Наличието на такава комисия е предопределено от разпоредбите на Закона за приватизацията, но нейните функции са фокусирани единствено върху сделките по този закон. Една немалка част от сделките обаче се реализират по Закона за общинската собственост, който не е предвидил структурирането на подобна комисия, която да извършва след договорен контрол. До въвеждането на специална комисия, контролът върху сделките по ЗОС е възложен на Дирекция Общинска собственост . След обстоен анализ на ефективността от този контрол е взето решение да бъде структурирана Комисия за след договорен контрол.

Практика

По Закона за приватизацията от началото на общинските приватизационни процеси в общините са структурирани и успешно работят Комисии за след приватизационен контрол. Ефективният контрол, който комисиите упражняват върху изпълнението на поетите с договорите ангажименти плащания по сделките, заявени инвестиции, брой открити работни места и др., стимулира другата страна по договорите за коректното им изпълнение. Една голяма част от сделките обаче се реализират по Закона за общинската собственост, който не е предвидил съществуването на подобни комисии. Контролът по тези сделки в повечето случаи е възложен на дирекциите Общинска собственост .


Практиката показва, че тази форма на проследяване на изпълнението на договореностите не е толкова ефективна. Това поражда идеята контролът по сделките, сключени след проведени търгове по ЗОС, да бъде възложен на специално структурирана за целта комисия, която е наречена Комисия за след договорен контрол. В нея са включени заместник-кмет, в чийто ресор е управлението на общинската собственост, директор на дирекция Общинска собственост , общински съветници. На комисията са дадени правомощия да следи изпълнението на всички договорни условия и при констатирано неизпълнение да прилага, предвидените в закона санкции, включително и да прави предложения за анулиране на сделки, когато има драстични нарушения на договорите. За резултатите от своята работа комисията изготвя отчети, които се представят на кмета на общината и на общинския съвет. Периодично се изнася информация чрез медиите за констатирани нарушения.

Резултати

v Подобри се контролът върху изпълнението на сключените сделки, след проведени търгове по ЗОС;

v Гарантира се прозрачност в договорните отношения между общината и другата страна по договора;

v Активизираха се плащанията по сделките, което увеличи приходите в общинския бюджет; 

v Гарантира се изпълнението на поети социални и други ангажименти от страна купувачите.

Иноватор: Елка Неделчева
Дата на публикация: 03 януари 2005
Номинации: 8
Елка Неделчева
Главен експерт Връзки с обществеността
Разград - 7200
бул. Бели Лом 37 А
Tel:084/ 660 230
Fax:084/ 660 090

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]