Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Промените в ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, влезли в сила от 01.10.2004 г. наложиха на нас като малка община да разпишем правила в случаите:

- когато Възложителя без да провежда определена процедура за възлагане на малка обществена поръчка е длъжен да изиска 3 ценови оферти и едва след това да възложи изпълнението на поръчката;

- когато даден обект според ЗОП (чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП) не попада в правната регламентация на Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка, т.е. за строителство под 45000 лв., за доставки под 15000 лв. и за услуги под 10000 лв.

Следвайки внимателно изискванията на ЗОП за прозрачност, свободна и честна конкуренция и насочвайки се към постигане на така желания антикорупционен ефект, използваме описаната по-долу практика.

Практика

І. Изготвяне на покана, която да бъде адресирана до определени от Възложителя физически или юридически лица, които да направят ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката.

Поканата трябва да съдържа:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на Възложителя и лице за контакт.

2. Предмет на поръчката и обект(според ЗОП строителство, доставка или услуга).

3. Място и срок за изпълнение на поръчката.

4. Цена и начин на нейното образуване

В случай на поръчка за строителство като приложение към поканата се добавя количествена сметка на видовете СМР.

В случай на поръчка за доставка или услуга като приложение към поканата се изпращат видовете стоки или услуги.

5. Критерий за оценка на офертата

6. Срок, място и час за предоставяне на ценови оферти

ЗАБЕЛЕЖКА: Срока се определя в календарни дни по преценка на Възложителя, като същият започва да тече от деня на последно уведомения кандидат. Ако в определения срок не са постъпили оферти Възложителя може да удължи срока.

7. Място, ден и час за разглеждане на офертите обикновено подадените ценови оферти се разглеждат на първия работен ден, след изтичане на определения срок за представяне на офертите.

ІІ. Със заповед на Възложителя се назначава комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти.

Заповедта се издава в деня на самото разглеждане и оценяване на предложенията с гарантиране на безпристрастие и обективност.

В състава на комисията задължително се включват юрист(правоспособен) и специалисти в зависимост от предмета на поръчката.

ІІІ. Работата на комисията се протоколира, след което надлежно оформения протокол заедно с цялата окомплектовка на документите представени от кандидатите се предава на Възложителя, той се подписва и отбелязва датата и часа на предаване на протокола в горния десен ъгъл на първата страница.

ІV . Сключване на договор със спечелилия кандидат.

С мотивирано решение Възложителя определя Изпълнителя на поръчката, след което се уведомяват всички, които са подали оферти за горепосоченото решение.

Следва сключване на договор за възлагане на малка обществена поръчка със спечелилия кандидат.

Резултати

1. Прозрачност

2. Безпристрастие и обективност

3. Ефективност при разходването на бюджетните и обществени средства

4. Антикорупционни елементи

5. Подобряване на инвестиционния и конкурентен климат в Общината
Иноватор: Петя Тасева
Дата на публикация: 09 януари 2005
Номинации: 6
Петя Тасева
Старши специалист Общинска собственост
Струмяни -
пл. "7 ми Април" 1
Tel:07434/31-08
Fax:07434/31-05

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]