Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Промените в ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, влезли в сила от 01.10.2004 г. наложиха на нас като малка община да разпишем правила в случаите:

- когато Възложителя без да провежда определена процедура за възлагане на малка обществена поръчка е длъжен да изиска 3 ценови оферти и едва след това да възложи изпълнението на поръчката;

- когато даден обект според ЗОП (чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП) не попада в правната регламентация на Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка, т.е. за строителство под 45000 лв., за доставки под 15000 лв. и за услуги под 10000 лв.

Следвайки внимателно изискванията на ЗОП за прозрачност, свободна и честна конкуренция и насочвайки се към постигане на така желания антикорупционен ефект, използваме описаната по-долу практика.

Практика

1. Заповед на Възложителя(Кмета) за назначаване на комисия, която да събере най-малко 3 ценови оферти от физически и/или юридически лица, чийто предмет на дейност съвпада със спецификата на обществената поръчка.

В заповедта се определя и срок за снабдяване с офертите, като обикновено се дава разумно достатъчно време в зависимост от предмета на поръчката.

2. Заповед на Възложителя за назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на събраните оферти същата се издава в деня на самото разглеждане и оценяване на офертите, като в състава не могат да бъдат включени лица, които са участвали в събирането на ценовите оферти.

3. Съставяне на протокол за работата на комисията, които се подписва от всички членове на комисията.

Следва предаването му на Възложителя, който в горния десен ъгъл на първата страница се подписва и отбелязва датата и часа на предаване.

4. Сключване на договор със спечелилия кандидат

С мотивирано решение Възложителя определя Изпълнителя на поръчката. След което за горепосоченото решение се уведомяват всички подали оферти. Следва сключване на договор за възлагане на малка обществена поръчка със спечелилия кандидат.

Аналогично се прилагат същите практики и в случаите на чл. 2, ал.3, т.1, буква а,б,в, т.е. когато стойността на строителството, доставката или услугата е под праговете посочени в горе цитираната разпоредба или по-точно извън обсега на правната регламентация.

Резултати

1. Прозрачност

2. Безпристрастие и обективност

3. Ефективност при разходването на бюджетните и обществени средства

4. Антикорупционни елементи

5. Подобряване на инвестиционния и конкурентен климат в Общината

Иноватор: Петя Тасева
Дата на публикация: 09 януари 2005
Номинации: 5
Петя Тасева
Старши специалист Общинска собственост
Струмяни -
пл. "7 ми Април" 1
Tel:07434/31-08
Fax:07434/31-05

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]