Foundation for Local Government Reform
Други издания
 
 
 
 
Управление цикъла на проект, Наръчник, Европейска комисия 2004, ФРМС 2004
 
Гражданите като партньори, Наръчник на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за информиране, консултиране и обществено участие в изграждането на политики, ФРМС 2004
 
 
 
 
 
 
56 въпроса по ТСУ, проектиране и строителство, арх. Антон Каравелов, 1998  
 
Закон за местните данъци и такси. Коментар, Аксения Монова, 1998 
 
Местни бюджети в България, 1998
 
Нагласи за реформа в местното самоуправление, 1998
 
Регионалната политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз
Алеко Джилджов, Васил Маринов, 1998
 
Правен режим на концесиите по Закона за общинската собственост, Екатерина Матеева, 1997
 
Законът за общинската собственост - коментари и наредби, Екатерина Матеева, 1996
 
 
Европейския съюз е нашето бъдеще
 
 
52 идеи как успешно да предоставяме услуги на граждани
 
Европейската харта за местно самоуправление в 12 въпроса
 
Наредба на Столичния общински съвет за принудително отчуждаване на имоти-частна собственост за общински нужди
 
Наредба за организацията и управлението на общинските пазари на територията на Община София
 
Местното самоуправление в условията на валутен борд
 
Демократизация и децентрализация
 
Местното самоуправление и частната инициатива
 
 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]