Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване
За осъществяване на граждански контрол върху дейността на местните власти и създаване на обществена нетърпимост към корупцията, Асоциацията на младите юристи реализира анти-корупционни инициативи в Ловеч, Плевен, Кюстендил, Горна Оряховица и Лясковец. АМЮ създава групи за посредничество между гражданите и местните власти в областта на административните услуги, чиято основна роля е оказване на експертна помощ на гражданите при незаконни действия или бездействия на общинските служители. За повишаване на правната култура на гражданите АМЮ издава Граждански наръчник за административните услуги за всяка една от общините.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 февруари 2000
Номинации: 21
Със създаването на Центъра за информация и общински услуги в Община Габрово се въвежда практиката да се изпращат поздравителни писма до всички новорегистрирани постоянни жители на града. Заедно с това писмо се изпращат и всички брошури на Центъра, които гражданите могат да ползват. Това е и един от пътищата местното самоуправление да подобри обслужването и диалога с гражданите и в крайна сметка да изиграе ролята на посредник при изграждане на доверие към държавността.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 февруари 2000
Номинации: 17
Чрез проект "Партньори за местно развитие" - Мадан се стимулира диалогът между гражданското общество и местните власти с цел решаването на съществуващите местни проблеми в община Мадан. Реализирането на поставените цели по проекта показва как с малко средства и за кратко време е възможно стимулирането на гражданско участие и постигане на обществена единност при решаване на приоритетните проблеми в Община Мадан. С помощта на оформилите се местни екипи се реализират редица полезни за общината дейности и се подобряват и изграждат обществено-значими обекти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 4
Община Габрово стартира проект "Инициатива за действие" и създава Квартален съвет на територията на най-големия и стар габровски квартал "Бичкиня". Основна цел на съвета е възраждане на забравени културни традиции и засилване на гражданското участие в процесите на местното самоуправление в общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 3
Липсата на перспективи за развитие на икономика и стабилно селско стопанство в село Бачково води до започването на проект за гражданско участие на местно ниво, който да насочи вниманието на населението към използване на местните природни и архитектурни дадености за развитие на траен туристически продукт. В рамките на проекта населението на село Бачково се запознава със стойността на даденостите в района. Постига се мотивация у населението, свързана с убеденост, че туризмът трябва да е основен поминък за района. Създадена е работна група, която провежда семинари с цел поясняване изискванията за категоризация на жилища за туристическа дейност и тяхното лицензиране. Проявилите активност и желание за създаване на туристически продукт и неговото рекламиране жители са обучени.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 1999
Номинации: 10

Община Габрово издава Информационен бюлетин, за да информира своите съграждани за най-важните проекти и инициативи на общината, търси разбиране и съпричастност в управлението и развитието на общината, предоставя полезна за гражданите информация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 4

Основна цел на столичен Район "Изгрев" е осъществяването на постоянен диалог с населението на района. Най-важните действия, предприети от кмета и неговия екип в това отношение, са издаването на ежегоден отчет на кмета, който се разпространява безплатно до всички пощенски кутии, изнасянето на ежемесечни лекции на теми, вълнуващи гражданите, разпространяването на информация за адреси и телефони на ключови служби, откриването на приемна за безплатни юридически консултации и др.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 5

От януари 1999 г., в Община Копривщица се открива нова институция тази на Омбудсмена или Обществения посредник. Функциите на тази непозната досега в България фигура са да посредничи при разрешаването на спорове между граждани и обществени власти, да дава предложения и препоръки за допуснати грешки от страна на администрацията, да приема и разглежда жалби по случаи, представляващи административни нарушения. До м. май 1999 г., Омбудсменът на Община Копривщица приема осем жалби от граждани, като четири от тях се оказват неоснователни, а останалите четири биват успешно разрешени.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 7

Изграждането на система за информационно обслужване на гражданите в Община Ловеч се постига чрез откриването на Информационно бюро и издаването на Информационен справочник на гражданина. Чрез тях гражданите получават необходимата им информация за услугите на общината и за своите граждански права. С цел разширяване участието им в местното самоуправление се създава Граждански консултативен съвет и се подписва Споразумение за взаимодействие между местната власт и 19 НПО. Усилията на общинската администрация в насока насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление са подкрепени и от местните медии.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 6

През м. февруари 1997 г. Регионалният клуб на БСЧИГП - Велико Търново стартира едногодишен проект на тема "Активизиране ролята на регионалните средства за масова информация за граждански контрол и прозрачност в дейността на местните власти и регионални администрации", който става популярен с названието Граждански телефон. Чрез Гражданския телефон, гражданите на Велико Търново поставят пред общинската администрация 1190 въпроси, на 987 от които обществено-значими фигури с посредничеството на 8 медии дават отговор в Актуалните студиа.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 7
  назад... - 3 4 5 6 7 8 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]