Foundation for Local Government Reform
Гласувайте за най-успешен младежки проект!
прегледана: 11408
Всички 11 номинирани проекта, които отговарят на регламента на Националния конкурс за награда МАЖОР’07, са публикувани в сайта на ФРМС - един от партньорите по проекта, като иновационни практики, в категория “Младежки инициативи”! 

Включете се в избора на най-успешен младежки проект! Разгледайте проектите, изберете най-добрия и гласувайте за него до 9 юни 2008 г.
Нека вашите ориентири бъдат:
- постигнатите резултати;
- участие на целевата група;
- ефект от проекта върху целевата група и общността;
- привлечени партньори;
- новаторство и възможност за мултиплициране на опита;
- устойчивост на резултатите;
- финансова ефективност.

Проектът победител в онлайн гласуването ще бъде обявен заедно с победителите в конкурса, определени от жури, по време на младежки форум през м. юни.
Победилият в онлайн гласуването Проект на публиката ще бъде отличен с диплом и предметна награда.
От един компютър може да се гласува само по един път за проект! 

Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 се реализира от Център за неформално образование, по проект “Изграждане и развитие на Младежки информационно-консултантски център “МАЖОР*”, финансиран по Национална програма “Младежки информационно-консултантски центрове” 2007 - 2010 на Държавна агенция да младежта и спорта.
*МАЖОР (абревиатура на Младежка Активност в Живота на Общините и Регионите)

Ето и номинираните проекти:

Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
Пролетният фестивал e проведен на 15 май 2007 година за пръв път на територията на район „Оборище”, гр. София, като водещата идея е учениците и младежите от общинските училища в района да дадат своя принос в иницииране на съвместни за училищата проекти с артистични идеи. Той беше подготвен и проведен изключително от ученици от общинските училища и младежи от района, които са учредили районен ученически съвет. 
 
Проектът е насочен към ученици, учители, родители и представители на институции. Основната група, изпълнители са 16 младежи, но по време на изпълнението на проекта към тях се присъединиха още техни съученици, родители и учители. 1400 зрители също станаха съмишленици на призива за ненасилие в училищата. Обучен по метода “peer education” бе Младежкият парламент в Димитровград. Кметът на Тополовград подпомогна финансово среща на Групата за ненасилие с младежкото сдружение „Просто приятели”, с които продължаваме съвместни инициативи. Кметът на Димитровград също подкрепи проекта с организиране на среща с младежи и представители на институции, разпространение на призива и плаката. 
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект .
 
 
Инициативата “Приятели в тишината” поставя акцент върху равноправното участие на млади хора с увреждания в обществения живот, което може да се разглежда като принос на национално ниво в популяризирането на приоритетите на ЕС и програма “Младежта в действие” в частност, а именно равни възможности за всички, социално включване и конструктивен диалог по приоритетни теми като социално включване и демократично гражданство.
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
 
 
Основна цел на проекта е популяризиране на млади таланти, с цел подкрепа на тяхното творчество и развитието им като бъдещи творци.
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
 
 
Изграждането на екологична култура е дълъг и продължителен процес, който се надгражда всеки ден и се проявява в загриженост към природата във всяко действие. Многообразната дейност на екоклуба и широката проектна активност показват отговорното отношение на младежите към актуалните екологични проблеми. Осъзнали са сериозните кризи в природата и ограниченото време за адекватна реакция пред човечеството.
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
 
 
Проектът „Stop by shoot film” предоставя среда на равни възможности на младите участници, в която да развиват своите умения, да подобрят способностите и знанията си и да обменят практически опит. Същевременно, концепцията и провеждането на проекта подчертават красноречиво ценности като демокрацията и демократичния диалог, тъй като младите се обучават заедно в една разнообразна програма, която ще им помогне да организират, оформят и изработят собствена аудиовизуална продукция, обменяйки мнения, знания и практически опит с цел постигане на най-добрия резултат.
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
 
 
Основната цел на проекта е социализирането на 32 деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Надежда” гр.Хасково , в който се отглеждат деца на възраст между 3 и 7 годишна възраст (с различен етнически произход),чрез специално създаден и обучен за целта екип от младежи- доброволци. Общият брой на доброволците бе 10 младежи на възраст от 15 до 25 години.
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
 
 
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
Целта на проекта е създаване на условия за взаимодействие и сътрудничество между младите хора и представителите на местната власт в община Русе, които да способстват за разрешаването на проблеми на местно ниво чрез формирането на Общински младежки съвет. Запознаване с обща компетентност и правомощията на Общинския съвет, които се разпростират върху всички сфери на местното самоуправление. Чрез провеждане на обучителни семинари с представители на Общинския съвет и общинската администрация, ще се създаде основа за учредяване на младежки орган „Инициатива за младежко самоуправление”.
 
 
По време на трите дни, през които се проведе фестивалът на две сцени на открито, публиката имаше възможността да се наслади на виртуозни музикални и танцови изпълнения на повече от 80 артисти. 
Успехът на фестивала през 2007-ма година ни накара да разгледаме идеята за ежегодното му провеждане. Затова в момента се обсъжда идеята да се проведе подобен фестивал и през тази година, като международното участие се разшири.
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
 
 
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
Бе изградена на мрежа от 7 младежки клуба в градовете Гоце Делчев, Златоград, Благоевград, Велико Търново, Търговище, Горна Оряховица и София и подкрепящо ги социално обкръжение. 
Бе проведено неформално гражданското образование по метода «връстници обучават връстници», като бе използвана методиката на Форум - театъра.
 
 
Проектът участва в Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект.
ГЛОБАЛНА ЦЕЛ на проекта: Преодоляване на социалната апатия на младежите, чрез развитие на филантропията у нас и прилагане на Европейски практики за работа с младежите в областта на благотворителността, дарителството и доброволчеството.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:·
- Проучване на нагласите на младите хора и НПО за работа в областта на филантропията;·
- Проучване на европейските модели;
- Създаване информационна база за работа с младежи в областта на филантропията;
- Обмяна на опит на национално и европейско ниво;
- Създаване на национална структура за организиране на дейности в областта на филантропията;·
- Създаване на трайни партньорства между български и чуждестранни младежки организации в сферата на филантропията ·
- Провокиране на младежка инициатива за дарителски кампании от младежи към младежи, в партньорство с ДАМС, АОФБ и други донори.
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]