Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Младежки инициативи
Проектът има за цел да инициира и създаде междусекторно партньорство между бизнес, НПО, местна и централна администрация и гражданската общност за справяне с обезлюдяването и младежката безработица.
Целеви групи на проекта са НПО сектора, администрацията, бизнеса от областите Ловеч, Плевен, В. Търново; донори; населението в Ловешка област.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
Проектът има за цел включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с местната администрация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Партньор: Община Лясковец, България
Целта на проекта е събуждане на гражданската активност в с. Козаревец и превръщането на НЧ”Земеделец-1899” в генератор на граждански инициативи, насърчаване на активното гражданство и  повишаване на неговото участие при вземане на решения на местно ниво.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище, Фондация "Партньори-България"

В рамките на настоящия проект Фондация „Партньори-България“ се фокусира върху повишаване на знанията и компетенциите на децата и възрастните в процесите на развитие на партньорства и публичен диалог.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 юли 2016
Номинации: 1
Партньор: Сдружение с нестопанска цел "Мулти Акт", България
Целта на проекта е да насърчи активизирането на младежкото общество в малките населени места от общината чрез включването му в каузите на читалищата.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 юли 2016
Номинации: 4

Целта на проекта бе да събере информация за биосплеологичното разнообразие в района на община Годеч и да се популяризира значението на неговото опазване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 0
По време на проекта бе изградена учебна био градинка за отглеждаме зеленчуци, чрез принципите на пермакултурата и на биодинамичното земеделие. Премина се през един цял годишен цикъл и се установиха добри пермакултурни и биодинамични практики, които ще се използват и в бъдещото експлоатиране на градината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 1
Сдружение "Училищно настоятелство при основно училище "Петко Рачев Славейков" - село Джулюница

Партньор: Основно училище ''Петко Рачев Славейков"", България

Общата цел на проекта бе повишаване на информираността за проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка (Джулюнска) в землището на село Джулюница и зоната, включена в Натура 2000, както и към опазване и популяризация на биологичното разнообразие в тези райони.
Също така да ангажира младите хора с най-важните проблеми в опазването на околната среда и на биоразнообразието, както и с помощта на разнообразни дейности и мероприятия да привлече интереса на местното общество към опознаване и опазване на местното природно богатство и ресурси.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 2
Oрганизация: Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии"
Партньор: Reform – ressurssenter for menn, Норвегия
Основна цел на проекта бе да насърчи приемането на демократични ценности сред младежите, като свърже защитата на правата на човека и по-конкретно на правото на живот без насилие с превенцията, чрез изграждане на умения сред 1000 младежи, които сами да се включат в решаването на проблема, като го интерпретират през своята гледна точка и превърнат в ефективен инструмент за кампания за повишаване на чувствителността сред връстниците си.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 юни 2016
Номинации: 0
Проектът инвестира в образованието чрез създаване на интерактивен образователен филм, с активното участие на младото поколение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 юни 2016
Номинации: 0
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]