Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Гражданско участие
Необходимостта от въвеждането на стандарти за уеб достъпност в България и включването на хората с увреждания в процеса по тестване и оценяване на сайтовете водят до разработване на Наръчник за уеб достъпност и Чек-листа за тестване на сайтове.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 1
Oрганизация: Фондация Бауерзакс
Партньор: Форум за наблюдение и анализ на публични политики, България
Проектът цели засилване активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане на въпроси, касаещи териториалното развитие на Пловдив.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 08 август 2016
Номинации: 0
Oрганизация: Сдружение "Медицински клъстер"
Проектът цели да подобри диалога и сътрудничеството на местната власт, гражданските организации, представители на бизнеса и медиите при разработване на политики за разрешаване на проблемите на здравеопазването в регион на община Гоце Делчев.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Проектът има за цел включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с местната администрация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Проектът цели да повиши възможността за участие в местното управление на НПО на хора в неравностойно положение и маргинализирани групи в община Белене.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Партньор: Форум за наблюдение и анализ на публични политики (ФОРУМ), България
Проектът цели: повишаване на активността на УН да повдигат въпроси, очертаят безпокойства и нужди при формулиране на училищните политики и да предложат нови решения и подходи за промяна на образователната среда; повишаване на активността им във връзка с отчетността и прозрачността, подобряване на диалога между НПО и местните власти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Партньор: Община Лясковец, България
Целта на проекта е събуждане на гражданската активност в с. Козаревец и превръщането на НЧ”Земеделец-1899” в генератор на граждански инициативи, насърчаване на активното гражданство и  повишаване на неговото участие при вземане на решения на местно ниво.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 август 2016
Номинации: 0
Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище, Фондация "Партньори-България"

В рамките на настоящия проект Фондация „Партньори-България“ се фокусира върху повишаване на знанията и компетенциите на децата и възрастните в процесите на развитие на партньорства и публичен диалог.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 юли 2016
Номинации: 1
Партньор: Фондация „Институт по фамилна терапия – България”, България
Основна цел на проект „АКТИВНИ В УЧИЛИЩЕ“ е да възпита и насърчи доброволчески нагласи сред децата и младите хора, както и да мотивира училищните ръководства да насърчават доброволчеството сред учениците чрез реализиране на специализирани часове и доброволчески инициативи/кампании, насочени както към подобряване на училищната среда, така и към решаване на проблеми на местните общности.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 юли 2016
Номинации: 0
Партньор: Henrik Storm Ofteland R&D, Норвегия
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване интеграцията и активното гражданство на младежите чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и инициативност. Проектът стимулира участието на младите хора в инициативи и кампании за повишаване на осведомеността и чувствителността на местната общност по актуални теми и проблеми. 
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 юли 2016
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]