Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Добро управление

В рамките на проекта 30 варненски младежи подобряват своите компетенции за активно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво. За тази цел младежите преминават 8 обучителни панела, в които се запознават със структурата на местната власт, публичните институции в град Варна и тяхното функциониране, с правата си като граждани във връзка с участието в младежката политика.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 януари 2015
Номинации: 19
През месец март 2014 г. с Решение № 611/27.03.2014г. на Общински съвет Троян е учреден Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян.

Целта при създаване на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян“ е финансово подпомагане лечението на граждани, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Троян минимум 3 години, които не могат сами или с помощта на близките си, да осигурят необходимите им средства за лечение.
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 20 юни 2014
Номинации: 1
Целта на проекта бе да изградим, за да заработи ежедневно, информационен център за административни и социални услуги в с. Леденик, в който да предоставим свободен достъп до информация, компютърни услуги и интернет на всички жители на селото.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 05 ноември 2013
Номинации: 1

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на местната власт за предоставяне на качествени и достъпни административни услуги, чрез подобряване комуникацията между граждани и общинска администрация. В рамките на проекта са постигнати следните резултати:

Финансиран от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Период на изпълнение: 05.08.2009 - 28.02.2011 г.

Обща стойност на проекта: 309 711 Евро

Собствен принос: 46 488 Евро

Партньор по проекта: Областна администрация Велико Търново


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 23 септември 2013
Номинации: 2
Основната цел на описаната практика е провеждане на активна информационна политика за превенция на пътнотранспортните произшествия в област Бургас и създаване на междуинституционално взаимодействие между държавните институции, неправителствения и частния сектор, учебните заведения. Целите и приоритетите са формирани с участието на гражданското общество и са съобразени с неговите потребности.
Инициатори на практиката са Областна администрация Бургас и сдружение “Младежки глас”.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 4

.В състава на Консултативния съвет по туризъм участват равен брой представители на местната администрация и представители на туристически сдружения и юридически лица с нестопанска цел, сдружения на местния бизнес и на потребителите. Въвличането на максимален кръг от заинтересовани страни е по инициатива на община Кърджали и гарантира пълна прозрачност при процеса на вземане на решения по обществено значими въпроси и прилагането на мерки засягащи всички граждани на общината, както и постигането на качествени резултати.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 2

Със Заповед №152 от 13.12.2011 г. на Областния управител на Област Разград беше сформирано Звено за мониторинг изпълнение и оценка (ЗМО) на Стратегията.

Мониторингът се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Областна администрация, общински администрации, неправителствен сектор, Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), дирекциите „Социално подпомагане”, доставчици на услуги.

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Разград. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 1

По проекта се проучват и представят добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресурси.

Инициатор на практиката е Областна администрация - Смолян.

Партньори са останалите Областни администрации от ЮЦР - Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, съвместно с италианския партньор ESU-Padova.

Целите и приоритетите на проекта са:

-         Да се подобри координацията и взаимодействието на областно, регионално и транснационално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси;

-         Да се информира местната общност за дейността на администрациите;

-         Да се повиши прозрачността в работата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 42
Общината партнира с клубове на пенсионера; Клуб на инвалида и читалища на територията на общината, провежда консултативен процес по важни за местните хора въпроси, осигурява активното участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 30 юли 2013
Номинации: 3

По инициатива на Кмета на Община Троян през 2012 г. бяха изградени квартални съвети на територията на града, кметски съвети във всяко населено място на общината. Бяха подложени на обществено обсъждане всички нормативни документи, които общината разработи и които се подлагаха на обсъждане в Общинския съвет.
С участието и съдействието на кметските, кварталните съвети и консултативните съвети  общинската администрация организира публични обсъждания на инфраструктурни, благоустройствени, екологични и други проекти (за паркове, градинки, детски площадки, мостове, гаражи, търговски обекти, застрояване на общински терени и други. Чрез тях се провеждат публични обсъждания на проекти за актове на местната власт и документи на общинската администрация и на Общинския съвет, които касаят всички жители като стратегии, програми и планове за общинско развитие, проекто-бюджета на общината, общински наредби и други. Целта на обсъжданията с гражданите е да бъдат предварително информирани, за да могат да дадат становища и предложения по проектите. С обществените обсъждания и консултации, които проведохме през изминалата година повишихме качеството на проектите и наредбите, които бяха обект на дискусии.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юли 2013
Номинации: 1
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]