Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Икономическо развитие / Публично-частни партньорства / Междуобщинско коопериране
Целта на проекта бе овластяване със знания и умения за преодоляване на бедността и социалната изолация (социално предприемачество и алтернативен поминък) активни жени от селските райони на най-бедния регион в България – Северозападния.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 септември 2015
Номинации: 2

Проектът създава електронен портал http://www.gradinaria-bg.com/, чрез който производители на плодове и зеленчуци да осъществяват продажбата на своите продукти, а търговци да разполагат с богат избор при покупката на свежи плодове и зеленчуци.

Първият у нас електронен пазар за плодове и зеленчуци става възможен благодарение на успешния старт на проектМодерна търговия”, създаден и разработен от СдружениеНационален съюз на градинарите в България” (НСГБ) и финансиран от ФондацияАмерика за България”.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 юли 2015
Номинации: 1
Цели на проекта:
- Повишаване на качеството на туристическите продукти в община Гурково;
- Подобряване и разнообразяване на туристическата инфраструктура и атракции в община Гурково;
- Насърчаване растежа на доходите и създаване на заетост в община Гурково.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2015
Номинации: 2

Проектът е насочен към намаляване на безработицата сред ромски общности в предимно селските райони на страната чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачеството, с финансова подкрепа за ромските семейства.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2014
Номинации: 170

.В състава на Консултативния съвет по туризъм участват равен брой представители на местната администрация и представители на туристически сдружения и юридически лица с нестопанска цел, сдружения на местния бизнес и на потребителите. Въвличането на максимален кръг от заинтересовани страни е по инициатива на община Кърджали и гарантира пълна прозрачност при процеса на вземане на решения по обществено значими въпроси и прилагането на мерки засягащи всички граждани на общината, както и постигането на качествени резултати.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 август 2013
Номинации: 2
Община Стралджа е община със социално ориентирана политика. Водещ фактор при управлението е осигуряване съвременни условия за живот на всички възрастови групи от населението. От началото на програмния период до момента, общината има натрупан богат опит в подготовката и реализацията на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз по редица оперативни програми - два проекта по ОП "Околна среда" на обща стойност 1 395 562 лв., проект по ОП "Регионално развитие" на стойност 970 414 лв., три проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси" на обща стойност 258 043 лв. За този период общината изгради собствен административен капацитет от екипи за изпълнение на Европейски проекти и проекти от други донорски програми.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 юни 2013
Номинации: 2

Общата политика за периода 2007 – 2013, която предвижда партньорски инициативи на две общини от Родопския регион: Смолян и Златоград е формирана в резултат на 5 структурирани дискусионни сесии и работни срещи с участието на над 70 експерти, представители на образователната, културната и научната общност, бизнеса, гражданските организации и местната власт. Тя е обсъждана и разработена в съответствие със стратегически национални и регионални планови инструменти за същия период. В документа се отразява разбирането на участниците във Форум процеса за необходимостта от полагането на съвместни усилия за решаване на регионално значими въпроси в областта на КИН.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 ноември 2011
Номинации: 2

СНЦ “Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България” е основано от общините Асеновград, Родопи и Хисар през юни 2010 г. След това към тях се присъединяват Пловдив, Чепеларе, Куклен, Раковски и Калояново. Успехът на междуобщинското сътрудничество се дължи на осъзнатата необходимост от обединяване на усилията на общини от Пловдивска и Смолянска област за промотиране на Летище Пловдив и повишаване качеството на живот в Южен централен район. Само няколко месеца след учредяването на Сдружението са постигнати реални резултати, като е привлечена най-голямата нискотарифна авиокомпания в Европа Райънеър. Авиокомпанията стартира първите си редовни полети Лондон – Пловдив през ноември 2010 г. Втората договорена дестинация е Милано – Пловдив, която стартира през май 2011 г. И по двете линии полетите са два пъти седмично, което води до нови 60 000 пътници годишно за региона. До края на 2011 г. предстои откриване на линия Франкфурт на Майн – Пловдив. Направен е и уебсайт на сдружението www.southgate.bg, който популяризира възможностите за инвестиции в региона.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 ноември 2011
Номинации: 2
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза МИГ „Преспа” е учредено и регистрирано през 2007 година, след успешна реализация на проект между трите общини и Фондацията за реформа в местното самоуправление за формиране на местна инициативна група и разработване на стратегия за местно развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 ноември 2011
Номинации: 0

Основната цел на практиката е да създаде условия и инвестиционна готовност за подобряване на състоянието на околната среда на територията на четирите съседни общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда чрез развитие на екологична инфраструктура за интегрирано управление на отпадъци.

Специфичната цел е подготовка на качествен инвестиционен проект за Регионално депо Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, с който Община Разлог да кандидатства за финансиране на инфраструктурен проект по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Проектът се изпълнява от Община Разлог в партньорство с общините Банско, Белица и Якоруда.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 ноември 2011
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]