Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Образование и култура

Област Габрово прилага целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране на учениците като необходимо условие и адекватен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени малките региони.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Проектът „Другите часове“ на Сдружение „ИМКА“ – Габрово активно търси решения и начини да се поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 август 2018
Номинации: 1

Идеята е насочена към развиването на училището като център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на населеното място. Целта на проекта е успешно да приложи модела на community school в 33 училища в цяла България.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 август 2018
Номинации: 4
Екипът на Националения политехнически музей реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. В „EкоЛаб“ се формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и се възпитава екологична култура. Главната цел е участниците в проекта да осмислят ролята и отговорностите на човека за опазването на природата. Изграждането на екологична култура започва от най-ранна възраст, продължава през целия живот и засяга всеки един член на обществото.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 юни 2018
Номинации: 2
Основната цел на проекта е да развие способността на организации, работещи с хора от малките общности, за поемане на активна роля в създаването и споделянето на “зелени” дигитални ресурси.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 2
Основна цел: Утвърждаване на Библиотеката при НЧ”Л. Каравелов 1897” в съвременен център за информация и активно гражданство, чрез предоставяне на нови услуги и дейности, свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 14
Основната цел на проекта е да докаже, че „зелените идеи” са практика и успешно се
реализират в нашата библиотека и да приучи децата в опазване и съхраняване на
книжните документи у дома и в библиотеката, да ги ангажира ги с обществено полезни
дейности и насърчи творческото мислене и умения.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да формира активно отношение по проблемите на
опазване биоразнообразието в планината, чрез интерактивни методи на обучение
извън училищното образование.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се проучи сватбата като семеен обичай при различните
етноси в община Казанлък и да се създаде дигитално съдържание за популяризиране
на местното културно наследство.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се изгради положително отношение и съзнание към
околната среда у младите хора, като се повиши тяхната информационна и екологична
култура, чрез нови услуги в библиотеката.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]