Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Образование и култура
Основната цел на проекта е развиване и съхраняване на културната идентичност на
учениците от различните етноси, изграждане на самочувствие и превръщане на
етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и
сътрудничество.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е съхраняване и осигуряване на широк достъп в електронен
вид на документалното и нематериалното културно - историческо наследство в
Търговищки регион и популяризирането му на местно, национално и международно
ниво чрез представянето му в интернет чрез новосъздадената Web-базирана система.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да развие творческия потенциал на учениците, чрез
насърчаване на комуникативните и речеви умения.
Партньор: СУ „Козма Тричков“ – гр. Враца
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се повишат уменията за ползване на български език
чрез различни форми и образователни подходи.
Партньор: СУ „Васил Левски“ – гр. Малко Търново.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да утвърди ролята на читалищната библиотека като
обединител на различни етноси и свързваща институция между дома и училището.
Партньор: СУ „Свети Климент Охридски”
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да повиши качеството на живот на възрастните и хората в
неравностойно социално положение, чрез активната помощ на доброволци в ролята
им на социални асистенти. Социално включване и задоволяване на техните
информационни и културни потребности.
Партньори: Библиотеката при Народно читалище „ Народна просвета 1874”- с. Ресен, Библиотеката при Народно читалище „Зора-1869”, с. Дичин.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се формират основни образователни и социални
компетенции на деца от ромски произход на възраст 4-6 години, като се насърчи
цялостното им включване в ранния образователен процес.
Партньор: Фондация „Ръка за помощ” Добрич
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да създаде условия за по-успешна интеграция на
учениците от етническите малцинства, които са отпаднали или са застрашени да
отпаднат от образователния процес, чрез засилване на мотивацията им за включване в
образователния процес и осигуряване на възможност за физическо, интелектуално и
личностно развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се уточнят, разширят и обогатят знанията на децата от
различни възрастови групи по български език и литература чрез иновативни форми и
подходи, за да могат да общуват на български език на обществени места и в семейна
среда, да се изгради траен интерес към книгата и възможностите, които предлага тя за
развитието на личността.
Партньор: ОУ “Пейо Крачолов Яворов“ - с. Гьоврен, област Смолян

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да се изгради нов уебсайт на библиотеката, който чрез
нови маркетингови инструменти да разшири информираността на местната общност за
дейността на библиотеката и библиотеките в областта и да предлага нови услуги за
потребителите.
Партньори: НЧ „България-1937”- с. Могилица, НЧ ”К. Маджаров -1866” кв. Устово, гр. Смолян, НЧ "Христо Ботев-2000"- гр. Рудозем
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 0
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]