Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Административно обслужване

Сдружението на инвалидите Надежда -град Добрич на базата на натрупания опит от дейността си наложи социален модел за административно обслужване на възрастни и хора с увреждания от Община Добрич. Назначена бе млада служителка на длъжност социален асистент, която да организира, координира и подпомага обслужването на социално неравностойните групи хора в достъпа им до услуги, предоставени от различни институции в град Добрич.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 21 октомври 2004
Номинации: 7

Със стартирането на Центъра за информация и административно обслужване на населението в община Ботевград през 2002г., по-голяма част от услугите извършвани от общинска администрация бяха организирани на принципа едно гише . В центъра бяха ситуирани 5 работни места - каса , деловодство-общо, деловодство-специализирано, ЕСГРАОН, и Информация. Всяко гише извършва специфични услуги, за които служителите обясняваха многократно на гражданите едни и същи процедури. В процеса на работа се наложи разработването на брошури.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 21 октомври 2004
Номинации: 6

С оглед на допълнителното улеснение на гражданите и юридическите лица в сградата на Общинската администрация се откри Фронт офис. Извършваните услуги в него облекчават значително жителите на общината при взаимодействието им с администрацията.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 07 октомври 2004
Номинации: 4

Изграждането на фронт-офис има за цел подобряване качеството на обслужване на населението. Това се осъществява чрез извършването на комплекс от услуги на едно гише, осигуряващо по-голяма ефективност, удобство и бързина на обслужване на гражданите.;


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 15 септември 2004
Номинации: 14

Община Разград е първата община в страната, в която е разработен и приет от всички служители Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация. Той определя етичните правила за поведение на служителите и има за цел да съхрани общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на местната власт.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 8

За да осигури повече внимание на своите съграждани в отдалечените квартали на града, от май 2003 г. Община град Добрич предоставя общински услуги и информация чрез електронните каси на Информационно обслужване АД-клон Добрич в два от отдалечените жилищни райони - Балик и Рилци . На същите каси гражданите плащат дължимите суми за изразходваните ел.енергия и вода. По този начин живеещите в двата квартала пестят време и получават същото добро и качествено обслужване, както в Центъра за услуги и информация при Община град Добрич.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 15

Разширяване на локалната компютърна мрежа на общината с работни места в кварталите на града за по-лесно и комфортно обслужване на гражданите, за работа в единна база данни, за по-добра съгласуваност и информираност както на гражданите, така и на общинските звена.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4

Чрез осъществяването на проекта се реализира нов, по-рационален подход в административно-управленската дейност, което потвърждава заявените намерения на общинската власт и администрация да бъдат в услуга на своите съграждани. Внедряването на новите технологии прави възможно работата на ОбА - Панагюрище да мери ръст с утвърдените международни стандарти.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 7

Проектът цели да повиши ефективността и качеството на обслужване на гражданите. С подобряване на работната среда и чрез въвеждането на съвременни технологии и технически средства за управление на документооброта да се оптимизират процесите както за представяне и комплексно изпълнение на услуги на гражданин и фирми, така и за обратна връзка и публично информиране.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 4

Изградената в Община град Добрич компютърна мрежа е с възможно най-високи технически показатели. Посредством положения оптичен кабел на Държавната АТМ мрежа, към локалната мрежа на Общината са свързани изградените две локални мрежи на териториално отдалечените помещения на Дирекция и Архив ГРОН .
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 01 декември 2002
Номинации: 2
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]