Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Обучени младежи доброволци посещават 2 пъти седмично деца – пациенти на 3 лечебни заведения в 3 общини. Чрез игри и творчески дейности доброволците оказват емоционална подкрепа на децата, които са настанени там за лечение, като ги забавляват, в специално пригодена за целта стая.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 10 декември 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да формира активно отношение по проблемите на
опазване биоразнообразието в планината, чрез интерактивни методи на обучение
извън училищното образование.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да е приложи различен съвременен метод за
преодоляване на риска от отпадане от училище на една уязвима група деца (предимно от ромски произход), образователно неглижирани от своите родители, поради лошия социален статус на семействата си, чрез използване на ИКТ оборудването в библиотеката и уменията на екипа.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1

Проектът е насочен към социално включване, трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и техните родители.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 19 ноември 2018
Номинации: 2
Основна цел: Утвърждаване на Библиотеката при НЧ”Л. Каравелов 1897” в съвременен център за информация и активно гражданство, чрез предоставяне на нови услуги и дейности, свързани с опазване на околната среда и устойчивото развитие
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 14
Основната цел на проекта е повишаване на обществената осведоменост в областта на
здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски
справочно библиотечен портал и въвеждане на иновативна библиотечна услуга.
Партньори: НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1873”, гр. Тутракан, НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 01 май 2018
Номинации: 7
Основната цел на проекта е създаване на мобилен комуникационен център за
обучение на потребители за работа с мобилни устройства, приложения и електронен
четец.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 2

Идеята е насочена към развиването на училището като център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на населеното място. Целта на проекта е успешно да приложи модела на community school в 33 училища в цяла България.


[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 август 2018
Номинации: 4
Основната цел на проекта е да се утвърди ролята на читалищната библиотека при
НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1920“ като активен участник в обществения живот; да се подобрят езиковите умения по български език на децата от ромски произход чрез интересни занимания в библиотеката.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е развиване и съхраняване на културната идентичност на
учениците от различните етноси, изграждане на самочувствие и превръщане на
етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и
сътрудничество.
[Още]
Иноватор:
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]