Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Младежки инициативи

Областен младежки съвет – Ловеч е неформално, доброволно обединение на младежи, което координира усилията на участващите в него младежи за осъществяване на взаимодействие между тях и държавната власт, за ефективно решаване на младежки проблеми. Областен младежки съвет (ОМС) е представителен орган на младежите от 15 до 29 годишна възраст на територията на област Ловеч.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 1

Област Габрово прилага целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране на учениците като необходимо условие и адекватен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени малките региони.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1

Обучени младежи доброволци посещават 2 пъти седмично деца – пациенти на 3 лечебни заведения в 3 общини. Чрез игри и творчески дейности доброволците оказват емоционална подкрепа на децата, които са настанени там за лечение, като ги забавляват, в специално пригодена за целта стая.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 10 декември 2018
Номинации: 1

Проектът „Другите часове“ на Сдружение „ИМКА“ – Габрово активно търси решения и начини да се поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 август 2018
Номинации: 1

Идеята е насочена към развиването на училището като център, който създава, поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители и други участници в обществения живот на населеното място. Целта на проекта е успешно да приложи модела на community school в 33 училища в цяла България.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 август 2018
Номинации: 4
Основната цел на проекта е да повиши знанията на младите хора на Стара Загора за
дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни
градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 1
Основната цел на проекта е да насърчи четенето и да повиши грамотността на
подрастващите.
Партньори: НЧ „Земеделец-1899” с. Козаревец, НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 4
Основната цел на проекта е да допринесе за развитие на местните общности, чрез
повишаване на степента им на съпричастност към развитие на библиотечното и
читалищно дело.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 0
Основната цел на проекта е да формира активна потребителска позиция на пазара
чрез иновативни подходи у деца в неравностойно положение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 02 май 2018
Номинации: 155

Клуб „Добротворци“ е ученическа организация, създадена през 2016 г. по инициатива на четири момичета. В момента клубът наброява 20 активни членове.  За реализирането на част от посочените инициативи има спечелена грамота на Фондация „Лале“ и НАРД в националния конкурс „Доброволческа инициатива“ 2016. Дейностите, които реализира са насочени към  социална подкрепа на ученици в неравностойно положение (предимно от ромския етнос), провокиране на желание за изява и доказване и равнопоставеното им включване в общоучилищния живот.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 януари 2018
Номинации: 113
  назад... - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]