Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Устойчиво развитие и околна среда

Целта на проекта бе да събере информация за биосплеологичното разнообразие в района на община Годеч и да се популяризира значението на неговото опазване.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 0

Партньори:
Velebitska Udruga Kuterevo, Хърватия
Община Чипровци, България
Целта на  този проект бе да повиши обществената осведоменост, както и да ангажира местното население по въпросите, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 0

Партньор:  ЗПОП “Арониja“, Македония

Чрез реализирането на проекта бяха запазени старите традиционни сортове на ябълка и круша и се популяризираха техните вкусови и здравословни качества. Целта бе да се идентифицират останали дървета от сортовете, да се произведат фиданки и да се създадат нови насаждения.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 4
По време на проекта бе изградена учебна био градинка за отглеждаме зеленчуци, чрез принципите на пермакултурата и на биодинамичното земеделие. Премина се през един цял годишен цикъл и се установиха добри пермакултурни и биодинамични практики, които ще се използват и в бъдещото експлоатиране на градината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 1
Сдружение "Училищно настоятелство при основно училище "Петко Рачев Славейков" - село Джулюница

Партньор: Основно училище ''Петко Рачев Славейков"", България

Общата цел на проекта бе повишаване на информираността за проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка (Джулюнска) в землището на село Джулюница и зоната, включена в Натура 2000, както и към опазване и популяризация на биологичното разнообразие в тези райони.
Също така да ангажира младите хора с най-важните проблеми в опазването на околната среда и на биоразнообразието, както и с помощта на разнообразни дейности и мероприятия да привлече интереса на местното общество към опознаване и опазване на местното природно богатство и ресурси.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 2
Партньор:
"Клуб 8" ООД - издател на "Списание 8", България

Мисия "Кестен" си постави за задача за спомогне за решаването на проблемите при емблематичните за София кестени чрез повищаване на знанията и уменията сред младите и чрез доброволчески инициативи.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
Oрганизация:
ФОНДАЦИЯ РЕГИОН.БГ

Партньори:
Сдружение "Средногорие мед индустриален клъстер", България
Проектът адресира липсата на единна визия за комплексно, балансирано и устойчиво развитие на общините от Средногорието като единна система. Предлаганото решение е изработване на Концепцията за интегрирано устойчиво развитие „Средногорие 2020” чрез нов модел на партньорство между публичните власти, бизнеса и гражданските организации за реализация на местно и регионално ниво на кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. За нейната реализация се създава Местен съвет за развитие и мрежа от НПО.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
Партньор:
Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane, Норвегия

Целта на проекта е да обучи бъдещите лидери на зеления бизнес в България, показвайки им как да вложат екологичното мислене в продуктовия дизайн и производствените процеси. 80 младежи от България и Норвегия развиха умения и  получиха практически опит в стартирането и управлението на зелен бизнес.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
Основната цел на проекта е: Повишаване на приноса на НПО за УР, а специфичните: Осигуряване участието на НПО при стимулиране на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси; Разширяване информираността на обществото за АКП.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
Дейностите на проекта търсят да създадат по-висока информираност на гражданското общество, която да се трансформира и изрази в ангажиран обществен натиск и саморегулиращ се механизъм, който от своя страна да изисква повече внимание към темите за промените в климата, алтернативни източници на енергия и транспорт, биоразнообразие, и отговорност към средата, в която живеем.[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]